Novinky

Novinky

UPOZORNENIE
14.12.2021

UPOZORNENIE

Žiadame občanov, aby nedávali do smetných nádob v deň ich vývozu horúci ani teplý popol, nakoľko pri minulom vývoze odpadu došlo k požiaru kontajnera s odpadom a len vďaka pracovníkom obce a našim hasičom nedošlo k rozšíreniu požiaru a škodám na majetku.
https://www.rudnik.sk/photo-album-sk/zberny-dvor/


OZNAM - od 1.12.2021 pozastavenie vybraných spojov autobusových liniek
30.11.2021

OZNAM - od 1.12.2021 pozastavenie vybraných spojov autobusových liniek

Oznamujeme Vám, že z dôvodu veľkého počtu vodičov autobusov neschopných práce pre COVID sa dňom 1.12.2021 dočasne pozastavujú tieto vybrané spoje liniek, ktoré premávajú aj cez Vašu obec/mesto.


25.11.2021

U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 6 9 5 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona

428
U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 6 9 5
z 24. novembra 2021
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa
čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov.10.11.2021

MUDr. Oľga Kováčová - ponuka očkovania

Detská lekárka MUDr. Oľga Kováčová sa zapojila do výzvy ministerstva zdravotníctva pomôcť a urýchliť očkovanie proti ochoreniu Covid 19.

MUDr. Kováčová ponúka očkovanie detí od 12 rokov a dospelých. Očkovanie vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech zabezpečuje v popoludňajších hodinách v priestoroch svojej ambulancie na adrese Staromyjavská 690/A v Myjave, v prípade dohody aj v mieste vášho bydliska aj počas soboty.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, cez SMS správu na tel. čísle 0907390077 alebo na e-mailovej adrese ockovanie@zoznam.sk.
Na očkovanie stačí priniesť kartičku poistenca. Od 1.11.2021 očkuje vybrané skupiny obyvateľstva 3 dávkou.


VÝZVA  Západoslovenskej distribučnej, a.s.
9.11.2021

VÝZVA Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.28.6.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV NA LESNÝCH POZEMKOCH A V ICH OCHRANNOM PÁSME v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania.


18.6.2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave - stránkové hodiny v mesiacoch júl a august 2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave oznamuje, že bude mať v mesiacoch júl a august 2021 nasledovnú pracovnú dobu:

Pondelok, utorok: 7,00 - 15,00 hod.
Streda: 8,00 - 16,00 hod.
Štvrtok, piatok: 7,00 - 15,00 hod.


9.6.2021

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, 2. Etapa - určenie prenosného dopravného značenia na ceste II/581, III/1208, III/1261

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 5 písm. f, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov na základe záväzného stanoviska OR PZ, ODI v Novom Meste nad Váhom č.p. ORPZ-N.ODI1-145-001/2021-ING zo dňa 02.06.2021 určuje použitie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia (ďalej len PDZ) na ceste č. II/581, III/1208, III/1261 v k.ú. Rudník a k.ú. Hrašné z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - (2. Etapa)


27.5.2021

Pošta Rudník pri Myjave bude zrušená s účinnosťou od 01.06.2021

Pošta Rudník pri Myjave bude zrušená s účinnosťou od 01.06.2021.
Poštové služby pre obyvateľov obce Rudník, budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Myjava 1.

Nastavenia cookies