Novinky

Novinky

1.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania...(v prílohe)


30.9.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

UPRACME Rudník - 19. septembra 2020 od 8,30 hod.
7.9.2020

UPRACME Rudník - 19. septembra 2020 od 8,30 hod.

Svetový čistiaci deň 19. september 2020 - Pridaj sa k miliónom dobrovoľníkov na celom svete, ktorých cieľom je za jeden deň upratať čo najviac odpadkov vo svojom okolí. Upracme Rudník dňa 19. septembra 2020 so zrazom pred Obecným úradom v Rudníku o 8,30 hod.6.8.2020

Orientačný výjazd motocyklov dňa 29.08.2020

Športový výjazd pre motocyklistov zameraný na správnu orientáciu a schopnosť navigovať podľa grafického itinerára, ktorý sa bude konať dňa 29.08.2020 od 7,30 hod. do 19,00 hod. s prejazdom cez kataster obce Rudník (parc. č. 19906/1, parc. č. 20011/2 a parc. č. 17907/1).


11.6.2020

Ukončenie núdzového stavu a zrušenie opatrení vyhlásených na jeho základe

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 366 z 10. júna 2020


25.5.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov o d v o l á v a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 25.5.2020, 10:00 hod..