Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV NA LESNÝCH POZEMKOCH A V ICH OCHRANNOM PÁSME v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania.