Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, 2. Etapa - určenie prenosného dopravného značenia na ceste II/581, III/1208, III/1261

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 5 písm. f, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov na základe záväzného stanoviska OR PZ, ODI v Novom Meste nad Váhom č.p. ORPZ-N.ODI1-145-001/2021-ING zo dňa 02.06.2021 určuje použitie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia (ďalej len PDZ) na ceste č. II/581, III/1208, III/1261 v k.ú. Rudník a k.ú. Hrašné z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - (2. Etapa)

K stiahnutiu