Novinky

Novinky

25.5.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov o d v o l á v a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 25.5.2020, 10:00 hod..


25.4.2020

KORONA vírus - Opatrenia

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm.
l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ROZHODNUTIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci
nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19
podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia ...


15.4.2020

Obecný úrad - OZNAM - Stránkové hodiny v čase od 01.04.2020

Stránkové hodiny Obecného úradu v Rudníku od 01.04.2020:

Pondelok: od 8,00 hod. - 11,00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: od 8,00 hod. - 11,00 hod., od 14,00 hod. - 16,00 hod.
Štvrtok: od 8,00 hod. - 11,00 hod.
Piatok: od 8,00 hod. - 11,00 hod.


6.4.2020

MV SR hľadá dobrovoľníkov

Vážení občania,
na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie krízového riadenia Vám dávame do pozornosti, že Ministerstvo vnútra SR hľadá dobrovoľníkov predovšetkým z organizácií dobrovoľných hasičských zborov, miestnych spolkov Červeného kríža ale aj jednotlivcov z miest, obcí, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.


1.4.2020

Povedzme STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. V prílohe si môžete prečítať odporúčania.


19.3.2020

DHZ Rudník - pomoc v čase koronavírusu COVID-19

Dobrovoľný hasičský zbor Rudník oznamuje , že bude v maximálne možnej miere nápomocný obci Rudník ako i občanom našej obce proti šireniu ochorenia COVID-19.
V nevyhnutných prípadoch, kedy neviete ako postupovať pri zabezpečovaní pomoci osamelým, zraniteľným občanom, najmä osamelým seniorom obce Rudník, volajte na telefónne číslo DHZ Rudník: 0908725130.
16.3.2020

KORONA vírus - Posilňovňa

Na základe mimoriadnej situácie a opatrenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 12.3.2020, týkajúceho sa šírenia vírusu COVID-19 posilňovňa v obci Rudník bude v termíne od 13.3.2020 do platnosti opatrenia zatvorená.


12.3.2020

Obecný úrad - OZNAM - Stránkové hodiny v čase od 16.3.2020

Stránkové hodiny na obecnom úrade v čase od 16.3.2020 do odvolania.

Nastavenia cookies