Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Zásady vybavovania sťažností 15.11.2022
VZN č. 1/2022 17.08.2022 vzn-c-12022 schválené - 486.38 kB
Zvozový kalendár na rok 2022 18.01.2022 Zvozový kalendár r. 2022 - 94.57 kB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ pre obec 2020 - 2021 21.12.2021 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ pre obec 2020-2021 - 174.38 kB
VZN č. 5/2021 21.12.2021 VZN č.52021 o určení podrobností financovania a výšky dotácie - 66.2 kB
VZN č. 6/2021 16.12.2021 VZN č. 62021 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 109.64 kB
VZN č. 4/2021 30.11.2021 VZN č. 42021 o školskom obvode ZŠ a spádovej MŠ (2) - 66.2 kB
VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudník 16.08.2021 VZN č. 32021 - 235.64 kB
VZN č. 2/2021 16.08.2021 VZN č. 22021 - 555.09 kB
VZN č. 1/2021 16.08.2021 VZN č. 12021 - 135.94 kB
Zvozový kalendár rok 2021 17.02.2021 Zvozový kalendár rok 2021 - 2.84 MB
VZN č. 5/2020 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 16.12.2020 VZN č. 52020 - 1.93 MB
VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2020 VZN č. 42020 - 11.92 MB
VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník 16.12.2020 VZN č. 32020 - 16.19 MB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019-2020 26.10.2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2019-2020 - 11.94 MB