Dokumenty

Názov Dátum
VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudník 16.08.2021 VZN č. 32021 - 235.64 kB
VZN č. 2/2021 16.08.2021 VZN č. 22021 - 555.09 kB
VZN č. 1/2021 16.08.2021 VZN č. 12021 - 135.94 kB
Zvozový kalendár rok 2021 17.02.2021 Zvozový kalendár rok 2021 - 2.84 MB
VZN č. 5/2020 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 16.12.2020 VZN č. 52020 - 1.93 MB
VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2020 VZN č. 42020 - 11.92 MB
VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník 16.12.2020 VZN č. 32020 - 16.19 MB
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019-2020 26.10.2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2019-2020 - 11.94 MB
VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník 06.10.2020 VZN č 2 2020 - 14.85 MB
VZN č. 1/2007, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru 27.05.2020 VZN č. 12007, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru - 2.29 MB
VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov 27.05.2020 VZN č. 82008 o niektorých podmienkach držania psov - 1.03 MB
VZN č. 7/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby 27.05.2020 VZN č. 72008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby - 1.76 MB
VZN č. 6/2008 - Verejný poriadok Obce Rudník 27.05.2020 VZN č. 62008 - Verejný poriadok Obce Rudník - 3 MB
Rokovací poriadok 28.02.2020 Rokovací poriadok od 14.3.2020 - 9.67 MB
Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy 25.02.2020 žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - 243.23 kB