Novinky

Novinky

14.1.2022

Revízie plynových rozvodov

Do našej obce prišli zástupcovia súkromnej firmy Revízna spoločnosť, ktorí ponúkajú možnosť objednať si u nich revízie vonkajších plynových rozvodov od hlavného uzáveru až po spotrebiče. Zástupcovia tejto spoločnosti budú chodiť od dnešného dňa po obci a ponúkať občanom tieto revízie.
Každý majiteľ domu by mal udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave, ale nie je zákonnou povinnosťou mať túto revíziu urobenú. Preto je na zvážení každého občana, či si túto službu objedná.


UPOZORNENIE
14.12.2021

UPOZORNENIE

Žiadame občanov, aby nedávali do smetných nádob v deň ich vývozu horúci ani teplý popol, nakoľko pri minulom vývoze odpadu došlo k požiaru kontajnera s odpadom a len vďaka pracovníkom obce a našim hasičom nedošlo k rozšíreniu požiaru a škodám na majetku.
https://www.rudnik.sk/photo-album-sk/zberny-dvor/


OZNAM - od 1.12.2021 pozastavenie vybraných spojov autobusových liniek
30.11.2021

OZNAM - od 1.12.2021 pozastavenie vybraných spojov autobusových liniek

Oznamujeme Vám, že z dôvodu veľkého počtu vodičov autobusov neschopných práce pre COVID sa dňom 1.12.2021 dočasne pozastavujú tieto vybrané spoje liniek, ktoré premávajú aj cez Vašu obec/mesto.


25.11.2021

U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 6 9 5 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona

428
U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 6 9 5
z 24. novembra 2021
k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa
čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov.10.11.2021

MUDr. Oľga Kováčová - ponuka očkovania

Detská lekárka MUDr. Oľga Kováčová sa zapojila do výzvy ministerstva zdravotníctva pomôcť a urýchliť očkovanie proti ochoreniu Covid 19.

MUDr. Kováčová ponúka očkovanie detí od 12 rokov a dospelých. Očkovanie vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech zabezpečuje v popoludňajších hodinách v priestoroch svojej ambulancie na adrese Staromyjavská 690/A v Myjave, v prípade dohody aj v mieste vášho bydliska aj počas soboty.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky, cez SMS správu na tel. čísle 0907390077 alebo na e-mailovej adrese ockovanie@zoznam.sk.
Na očkovanie stačí priniesť kartičku poistenca. Od 1.11.2021 očkuje vybrané skupiny obyvateľstva 3 dávkou.


VÝZVA  Západoslovenskej distribučnej, a.s.
9.11.2021

VÝZVA Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.28.6.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV NA LESNÝCH POZEMKOCH A V ICH OCHRANNOM PÁSME v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania.


18.6.2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave - stránkové hodiny v mesiacoch júl a august 2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave oznamuje, že bude mať v mesiacoch júl a august 2021 nasledovnú pracovnú dobu:

Pondelok, utorok: 7,00 - 15,00 hod.
Streda: 8,00 - 16,00 hod.
Štvrtok, piatok: 7,00 - 15,00 hod.


9.6.2021

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, 2. Etapa - určenie prenosného dopravného značenia na ceste II/581, III/1208, III/1261

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 5 písm. f, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov na základe záväzného stanoviska OR PZ, ODI v Novom Meste nad Váhom č.p. ORPZ-N.ODI1-145-001/2021-ING zo dňa 02.06.2021 určuje použitie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia (ďalej len PDZ) na ceste č. II/581, III/1208, III/1261 v k.ú. Rudník a k.ú. Hrašné z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - (2. Etapa)