U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 6 9 5 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona

428 U Z N E S E N I E V L Á D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y č . 6 9 5 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
ZZ_2021_428_20211125 - 250.65 kB