Štruktúra OcÚ

Lenka Foltýnová - samostatný odborný pracovník

- podateľňa

- pokladňa

- evidencia obyvateľov

- civilná ochrana

- sociálna pomoc

- organizovanie aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie

- overovanie podpisov a listín

- vyrubovanie a správa miestnych daní a poplatkov

- agenda nájomných bytov

- web stránka obce  

- archivácia a skartácia dokumentov

- samostatný odborný pracovník

- príprava a implementácia projektov z fondov

- koncepcia tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce

- prejednávanie priestupkov a sťažností občanov na úrovni obce

Viera Menšíková - účtovníčka, administratívna pracovníčka

- účtovníctvo

- fakturácia

- agenda vo veci povoľovania hracích automatov

- overovanie podpisov a listín

Erika Vojtková - samostatný odborný pracovník

- vedúca školskej jedálne

- správca kultúrneho domu