Úradná tabuľa

Názov Dátum
3. zmena rozpočtu Obce Rudník na r. 2019, Rozpočet Obce Rudník na r. 2020-2022 12.12.2019 3. zmena rozpočtu Obce Rudník na r. 2019, Rozpočet Obce Rudník na r. 2020-2022 - 5.11 MB
VZN č. 4/2019 o organizácii miestneho referenda 11.12.2019 VZN č. 42019 o organizácii miestneho referenda - 8.06 MB
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 11.12.2019 VZN č. 22019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 11.12 MB
VZN č. 3/2019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 11.12.2019 VZN č. 32019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník - 1.94 MB
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 13.11.2019 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jarmila Hutyrová - 324.7 kB
Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 15.11.2019 25.10.2019 Výrub drevín - ústne pojednávanie 15.11.2019 - 1.1 MB
Oznámenie o začatí stavby 04.10.2019 Oznámenie o začatí stavby - 331.54 kB
Pozvánka na OZ dňa 24.9.2019 20.09.2019 Pozvánka OZ dňa 24.09.2019 - 387.58 kB
NÁVRH plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 29.05.2019 NÁVRH plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 - 520.28 kB
Záverečný účet Obce Rudník a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 27.05.2019