Hlavná kontrolórka obce

Jarmila  Konečníková

Rudník č. 39

906 23  Rudník 

 

email : jkonecnikova@gmail.com

 

 Na základe zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení neskorších zákonov, vydala starostka obce Rudník Smernicu o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavná kontrolórka obce Rudník Jarmila Konečníková.

 

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať :

- osobne - ústne do záznamu v kancelárii Obecného úradu Rudník, Rudník č. 1 po dohode s hlavnou kontrolórkou

- písomne na adresu: Hlavná kontrolórka

                                    Jarmila Konečníková

                                    Rudník č. 1

                                    906 23  Rudník

   Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať - do rúk hlavnej kontrolórky"

- elektronickou formou  na mailovú adresu hlavnej kontrolórky obce Rudník: jkonecnikova@gmail.com.  Táto adresa je dostupná 24 hodín denne.  

                                    

Publikované: 3.10.2012 | Aktualizácia: 10.12.2022
Nastavenia cookies