Novinky

Novinky

Dni sliviek 11.09.2021 - Gazdovský dvor, Turá Lúka 149, 907 03
8.9.2021

Dni sliviek 11.09.2021 - Gazdovský dvor, Turá Lúka 149, 907 03

CENTRUM TRADIČNEJ KULTÚRY V MYJAVE, OvZP TSK, Mesto Myjava, Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, n.o. Vás srdečne pozývajú na podujatie DNI SLIVIEK, Gazdovský dvor, Turá Lúka 149, 907 03 dňa 11.09.202128.6.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV NA LESNÝCH POZEMKOCH A V ICH OCHRANNOM PÁSME v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania.


18.6.2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave - stránkové hodiny v mesiacoch júl a august 2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave oznamuje, že bude mať v mesiacoch júl a august 2021 nasledovnú pracovnú dobu:

Pondelok, utorok: 7,00 - 15,00 hod.
Streda: 8,00 - 16,00 hod.
Štvrtok, piatok: 7,00 - 15,00 hod.


9.6.2021

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, 2. Etapa - určenie prenosného dopravného značenia na ceste II/581, III/1208, III/1261

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 5 písm. f, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov na základe záväzného stanoviska OR PZ, ODI v Novom Meste nad Váhom č.p. ORPZ-N.ODI1-145-001/2021-ING zo dňa 02.06.2021 určuje použitie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia (ďalej len PDZ) na ceste č. II/581, III/1208, III/1261 v k.ú. Rudník a k.ú. Hrašné z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - (2. Etapa)


27.5.2021

Pošta Rudník pri Myjave bude zrušená s účinnosťou od 01.06.2021

Pošta Rudník pri Myjave bude zrušená s účinnosťou od 01.06.2021.
Poštové služby pre obyvateľov obce Rudník, budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Myjava 1.


25.5.2021

Ukončenie testovania na COVID-19 v obci Rudník

Obec Rudník na základe vzájomnej dohody s obcou Poriadie nebude ďalej pokračovať v testovaní pre svojich občanov.


Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021
19.5.2021

Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021

Dňa 21.5.2021 sa testovania na COVID-19 v obci Rudník zúčastnilo 304 osôb, z toho 1 s pozitívnym výsledkom.


17.5.2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 - Návrh na skončenie núdzového stavu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020