Novinky

Novinky

15.7.2021

Zatvorený Obecný úrad - Dovolenka od 09.08.2021 do 13.08.2021

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v Rudníku od pondelka 9. augusta 2021 do piatka 13. augusta 2021 zatvorený.


1.7.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len ZÁKON) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.


1.7.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 29/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov...


28.6.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 214/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV NA LESNÝCH POZEMKOCH A V ICH OCHRANNOM PÁSME v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania.


18.6.2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave - stránkové hodiny v mesiacoch júl a august 2021

Spoločná obecná úradovňa v Myjave oznamuje, že bude mať v mesiacoch júl a august 2021 nasledovnú pracovnú dobu:

Pondelok, utorok: 7,00 - 15,00 hod.
Streda: 8,00 - 16,00 hod.
Štvrtok, piatok: 7,00 - 15,00 hod.


9.6.2021

Rekonštrukcia cesty II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, 2. Etapa - určenie prenosného dopravného značenia na ceste II/581, III/1208, III/1261

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 5 písm. f, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR číslo 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov na základe záväzného stanoviska OR PZ, ODI v Novom Meste nad Váhom č.p. ORPZ-N.ODI1-145-001/2021-ING zo dňa 02.06.2021 určuje použitie prenosného dopravného značenia a dopravného zariadenia (ďalej len PDZ) na ceste č. II/581, III/1208, III/1261 v k.ú. Rudník a k.ú. Hrašné z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava - (2. Etapa)


27.5.2021

Pošta Rudník pri Myjave bude zrušená s účinnosťou od 01.06.2021

Pošta Rudník pri Myjave bude zrušená s účinnosťou od 01.06.2021.
Poštové služby pre obyvateľov obce Rudník, budú aj po zrušení pošty zabezpečené v súlade s Požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby Poštou Myjava 1.


25.5.2021

Ukončenie testovania na COVID-19 v obci Rudník

Obec Rudník na základe vzájomnej dohody s obcou Poriadie nebude ďalej pokračovať v testovaní pre svojich občanov.


Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021
19.5.2021

Testovanie na COVID-19 v obci Rudník dňa 21.5.2021

Dňa 21.5.2021 sa testovania na COVID-19 v obci Rudník zúčastnilo 304 osôb, z toho 1 s pozitívnym výsledkom.


17.5.2021

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 - Návrh na skončenie núdzového stavu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020