Novinky

Novinky

"Nestrať prácu - vzdelávaj sa"
22.9.2022

"Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

Tento projekt je jedinečný v tom, že dáva príležitosť priamo jednotlivcom - zamestnancom, ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. Každý záujemca tak môže doslova vziať osud do vlastných rúk.Výstava historických fotografií obce Rudník - "Rudník v dobách minulých ..." 12.10.2022 - 31.10.2022
20.9.2022

Výstava historických fotografií obce Rudník - "Rudník v dobách minulých ..." 12.10.2022 - 31.10.2022

ZO JDS v Rudníku v spolupráci s obecným úradom pripravuje výstavu historických fotografií, prostredníctvom ktorých si chceme pripomenúť dejiny našej obce a našich predkov. Touto cestou vyhlasujeme ZBIERKU STARÝCH FOTOGRAFIÍ OBCE, ktoré zachytávajú rôzne miesta našej obce, budovy, rodinné domy, ľudí, ktorú tu žili, našich predkov, starých rodičov, podujatí, rôznych kultúrnych a športových akcií, či iných zhromaždení... Ak máte doma staré fotografie, budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte. Fotografie prosím prineste na Obecný úrad, resp. pošlite na e-mail: jaroslav.comaj@gmail.com najneskôr do 7.10.2022. Fotografie naskenujeme, exponáty uložíme a starostlivo uschováme s označením komu patria a vrátime nepoškodené majiteľovi.


Zoznam zaregistrovaných kandidátov v obci Rudník po schválení miestnou volebnou komisiou
8.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov v obci Rudník po schválení miestnou volebnou komisiou

Kandidáti pre voľby do orgánov samosprávy obce Rudník v roku 2022


9.8.2022

Záverečné stanovisko - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojenís § 55 písm. a) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“),
vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4
zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.
Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvojaverejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 5. augusta 2022.
Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 14 ods. 5 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zverejnili v celom rozsahu záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým. Ak nie je možné zverejniť na úradnej
tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.
Príloha:
- záverečné stanovisko OU-TN-OSZP1-2022/001273 z posúdenia vplyvov strategického dokumentu „Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“.


13.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 14.7.2022, 8:00 hod. do odvolania.


13.7.2022

VÝZVA na udržiavanie poľnohospodárskej pôdy

Obec Rudník upozorňuje vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty) na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 3, ods. 1 písm. b) je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Obec Rudník vyzýva vlastníkov a nájomcov pozemkov s poľnohospodárskou pôdou na odstránenie zaburinených pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Rudník. Uvedené pozemky je potrebné vyčistiť do 30.9. 2022.


8.7.2022

Upozornenie pre občanov Obce Rudník

Upozorňujeme občanov, že vypúšťanie odpadových vôd do zákop je zakázané a občania sú povinní vodu zo žúmp likvidovať v zmysle § 36 ods. 4 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. prostredníctvom firiem, resp. osôb, ktoré majú na to oprávnenie a doklady o vývoze archivovať 2 roky, nakoľko v prípade kontroly zo strany obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sú povinní sa nimi na požiadanie preukázať.