Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad zabezpečuje :

- najmä písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,

- vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

- vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

- prácu obecného úradu organizuje starosta.

Publikované: 13.4.2008 | Aktualizácia: 30.1.2024
Nastavenia cookies