Novinky28.2.2022

Vyhlásenie mimoriadnej situácie od 26. februára 2022 a pomoc Ukrajine

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.


21.2.2022

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre 9 RD - predĺženie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 6
písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona
č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
v y d á v a
podľa § 14 ods. 8 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov v spojení s § 9 a § 14a ods. 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie
a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v znení neskorších predpisov pre regulovaný subjekt Obec Rudník, č. 1,
906 23 Rudník, IČO 00 309 958 potvrdenie o cene, ktorým p r e d l ž u j e platnosť
a účinnosť potvrdenia o cene č. 0822/2017/V-PC zo dňa 21. 02. 2017 na obdobie do 31. decembra 2022, pričom regulovaný subjekt uplatní túto maximálnu cenu:
- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou 2,7762 €/m3
.


Petičná akcia - Združenie miest a obcí Slovenska
16.2.2022

Petičná akcia - Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí vyhlásilo petíciu, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by Slovensko malo toľko volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Cieľom zmeny je to, aby sme do parlamentu volili toho, koho poznáme. Poslanci parlamentu musia byť bližšie k nám.


31.1.2022

Hasiči Rudník - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

1, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
2, Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 202121.1.2022

Základné výsledky sčítania obyvateľov za Obec Rudník

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV ZA OBEC RUDNÍK
si môžete pozrieť tu:

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-vekovych-skupin/OB/SK0223504793/OB