Novinky

6.4.2020

MV SR hľadá dobrovoľníkov

Vážení občania,
na základe požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie krízového riadenia Vám dávame do pozornosti, že Ministerstvo vnútra SR hľadá dobrovoľníkov predovšetkým z organizácií dobrovoľných hasičských zborov, miestnych spolkov Červeného kríža ale aj jednotlivcov z miest, obcí, ktorí by mohli vykonávať dobrovoľnícku činnosť v niektorom karanténnom zariadení MV SR.


6.4.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 6.4.2020, 9:00 hod. do odvolania.


1.4.2020

Povedzme STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás (nielen počas tejto doby) môže pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotných úspor. V prílohe si môžete prečítať odporúčania.


31.3.2020

Oznam stavebného úradu pre stavebníkov

Oznam pre stavebníkov

Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave , ktorá vykonáva odbornú činnosť všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Myjava, obce Brestovec, Stará Myjava, Poriadie, Chvojnica, Vrbovce, Polianka, Jablonka, Priepasné, Hrašné, Kostolné , Podkylava a Rudník oznamuje stavebníkom:...


25.3.2020

KORONA vírus - Opatrenia

Verejná vyhláška
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie
vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm.
l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ROZHODNUTIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci
nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19
podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia ...


19.3.2020

DHZ Rudník - pomoc v čase koronavírusu COVID-19

Dobrovoľný hasičský zbor Rudník oznamuje , že bude v maximálne možnej miere nápomocný obci Rudník ako i občanom našej obce proti šireniu ochorenia COVID-19.
V nevyhnutných prípadoch, kedy neviete ako postupovať pri zabezpečovaní pomoci osamelým, zraniteľným občanom, najmä osamelým seniorom obce Rudník, volajte na telefónne číslo DHZ Rudník: 0908725130.17.3.2020

KORONA vírus - Oznam obce pre občanov

Vážení občania,

Vzhľadom na situáciu okolo nás spôsobenú šírením koronavírusu COVID-19 a snahe urobiť čo najviac opatrení na zabránenie jeho ďalšieho šírenia, obec v týchto dňoch doručí občanom obce vo veku nad 70 rokov ochranné rúško, ktoré by mali nosiť na tvári pri pohybe mimo svojej domácnosti, resp. pri kontakte s inými osobami a aspoň jedny jednorazové rukavice, ktoré tiež môžete použiť v prípade, ak budete musieť ísť mimo svojej domácnosti. Ochranné rúška, ktoré budú občanom dodané, pre Vás sponzorsky z vlastných materiálov ušili naši občania, manželia Milan a Oľga Fidrichoví, za čo im patrí naša vďaka. Poďakovanie patrí i p. Jaroslavovi Čomajovi, predsedovi našej organizácie Jednoty dôchodcov a jeho synovi Jakubovi za roznesenie rúšok do Vašich domácností. Obec bude mať v týchto dňoch dodané ďalšie obmedzené množstvo ochranných rúšok, ktoré v prípade nutnosti vie poskytnúť ďalším občanom. Rúška budú k dispozícii na obecnom úrade v Rudníku a občania sa môžu na ich poskytnutie informovať na obecnom úrade telefonicky na č.t.: 0911 899 227 a na čísle 034/6215620. Vzhľadom na nedostatok rúšok treba chápať, že budú uprednostnení starší občania, onkologickí pacienti a pacienti s chronickými ochoreniami ako sú astma, cukrovka a pod..