Novinky

Novinky


OZNAM - Prekládka autobusových zastávok
20.10.2020

OZNAM - Prekládka autobusových zastávok

Prekládka autobusových zastávok v obci Rudník odo dňa 20.10.2020 do 06.11.2020 z dôvodu uzávierky štátnej cesty cez obec Rudník.


13.10.2020

OZNAM - Regionálna veterinárna a potravinová správa

Registrácia chovov ošípaných
1.10.2020

OZNAM - stavebného úradu v Myjave

Oznam Stavebného úradu v Myjave:
Z dôvodu prevencie a zamedzenia šírenia ochorenia COVID 19 a vydaného Príkazu č.10 primátora Mesta Myjava budú zamestnanci od 5.10.2020 rozdelení na dve skupiny, začína II. skupina .
I.skupina - každý párny týždeň
Ing. Anna Pančiaková - mail : anna.panciakova@myjava.sk
Ján Duga - mail : jan.duga@myjava.sk
II.skupina - každý nepárny týždeň
Eva Osuská - mail : eva.osuska@myjava.sk
Ľubica Náhliková - mail : lubica.nahlikova@myjava.sk
Tá skupina, ktorá bude doma, bude k dispozícii na maily.
V uvedenom pracovnom režime bude svoju činnosť Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave vykonávať zatiaľ do 31.10.2020.
Pre stránky bude úrad otvorený bez obmedzení .


1.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z.z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania...(v prílohe)


30.9.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisovNastavenia cookies