Novinky

Novinky

26.10.2022

Oznam - Mobilná aplikácia Rudník

Oznamujeme občanom, že z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov o dianí sa v obci Rudník, dal obecný úrad vytvoriť mobilnú aplikáciu "Rudník", ktorú si možete stiahnuť a nainštalovať do svojich mobilných telefónov.
9.8.2022

Záverečné stanovisko - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojenís § 55 písm. a) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“),
vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4
zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.
Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvojaverejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 5. augusta 2022.
Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 14 ods. 5 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zverejnili v celom rozsahu záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým. Ak nie je možné zverejniť na úradnej
tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.
Príloha:
- záverečné stanovisko OU-TN-OSZP1-2022/001273 z posúdenia vplyvov strategického dokumentu „Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“.


13.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 14.7.2022, 8:00 hod. do odvolania.


8.7.2022

Upozornenie pre občanov Obce Rudník

Upozorňujeme občanov, že vypúšťanie odpadových vôd do zákop je zakázané a občania sú povinní vodu zo žúmp likvidovať v zmysle § 36 ods. 4 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. prostredníctvom firiem, resp. osôb, ktoré majú na to oprávnenie a doklady o vývoze archivovať 2 roky, nakoľko v prípade kontroly zo strany obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sú povinní sa nimi na požiadanie preukázať.

28.2.2022

Vyhlásenie mimoriadnej situácie od 26. februára 2022 a pomoc Ukrajine

Pre Ukrajincov bol vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:
tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: pomocpreukrajinu@minv.sk.