Dokumenty

Názov Dátum
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Rudník v školskom roku 2013-2014 12.05.2015
VZN č. 3/2014 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 27.01.2015
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.01.2015
VZN č. 1/2014 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,... 27.01.2015
VZN č. 6/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 13.12.2013
VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2013
VZN č. 4/2013 Rokovací poriadok 19.06.2013
VZN č. 3/2013 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku ... 19.06.2013
Smernica č. 2/2013 24.04.2013
VZN č. 1/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 16.04.2013
VZN č. 2/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom 16.04.2013
VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 28.01.2013
VZN č. 3/2012 - Štatút Obce Rudník 28.01.2013
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.01.2013
Štatút Obce Rudník 28.01.2013