Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 6/2021 16.12.2021 VZN č. 62021 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 109.64 kB
VZN č. 4/2021 30.11.2021 VZN č. 42021 o školskom obvode ZŠ a spádovej MŠ (2) - 66.2 kB
VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudník 16.08.2021 VZN č. 32021 - 235.64 kB
VZN č. 2/2021 16.08.2021 VZN č. 22021 - 555.09 kB
VZN č. 1/2021 16.08.2021 VZN č. 12021 - 135.94 kB
VZN č. 5/2020 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 16.12.2020 VZN č. 52020 - 1.93 MB
VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2020 VZN č. 42020 - 11.92 MB
VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník 16.12.2020 VZN č. 32020 - 16.19 MB
VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rudník 06.10.2020 VZN č 2 2020 - 14.85 MB
VZN č. 1/2007, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru 27.05.2020 VZN č. 12007, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru - 2.29 MB