Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 26.11.2010
VZN č. 2/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov 26.11.2010
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia 11.10.2010
Rokovací poriadok OZ zo dňa 17. 08. 2010 24.08.2010
Rokovací poriadok z r. 1999 24.08.2010
VZN č. 1/2009 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ... 16.12.2009
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov 16.12.2009
VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník 16.12.2009
Žiadosť o sprístupnenie informácií 30.09.2009
Vznik a zánik daňovej povinnosti 29.04.2009
VZN č. 5/2008 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o podmienkach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, výške mesačného príspevku 25.02.2009
VZN č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 25.02.2009
VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov 25.02.2009