Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác* 21.07.2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavenými odpadmi na území obce Rudník 01.07.2016
VZN č. 5/2015 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ... 07.01.2016
VZN č. 4/2015 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, ... 07.01.2016
VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 07.01.2016
VZN č. 2 - Štatút Obce Rudník 04.12.2015
PHSR - Strategická časť 04.12.2015
Štatút Obce Rudník 04.12.2015
Žiadosť o registráciu do evidencie SHR 12.11.2015
VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudník 02.10.2015
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Rudník v školskom roku 2013-2014 12.05.2015
VZN č. 3/2014 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 27.01.2015
VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.01.2015
VZN č. 1/2014 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,... 27.01.2015
VZN č. 6/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 13.12.2013