Dokumenty

Dokumenty
Názov Dátum
VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2013
VZN č. 4/2013 Rokovací poriadok 19.06.2013
VZN č. 3/2013 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku ... 19.06.2013
Smernica č. 2/2013 24.04.2013
VZN č. 1/2013 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 16.04.2013
VZN č. 2/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi s osobitným režimom 16.04.2013
VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 28.01.2013
VZN č. 3/2012 - Štatút Obce Rudník 28.01.2013
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.01.2013
Štatút Obce Rudník 28.01.2013
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení ( cestný zákon ) - rozkopávka 09.01.2013
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie 09.01.2013
Žiadosť o povolenie odberu podzemnej vody a o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ( § 21 a § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ) 09.01.2013
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k povoleniu stavby - k úžívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 09.01.2013
Ohlásenie drobnej stavby 09.01.2013