VZN č. 2/2021

VZN č. 2/2021 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o podmienkach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v MŠ a ZŠ na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni
VZN č. 22021 - 555.09 kB