Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Dátum
VZN č. 1/2007, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru 27.05.2020 VZN č. 12007, ktorým sa upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru - 2.29 MB
VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov 27.05.2020 VZN č. 82008 o niektorých podmienkach držania psov - 1.03 MB
VZN č. 7/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby 27.05.2020 VZN č. 72008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby - 1.76 MB
VZN č. 6/2008 - Verejný poriadok Obce Rudník 27.05.2020 VZN č. 62008 - Verejný poriadok Obce Rudník - 3 MB
Rokovací poriadok 28.02.2020 Rokovací poriadok od 14.3.2020 - 9.67 MB
VZN č. 4/2019 o organizácii miestneho referenda 01.01.2020 VZN č. 42019 o organizácii miestneho referenda - 8.06 MB
VZN č. 3/2019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník 01.01.2020 VZN č. 32019 o určení podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník - 1.94 MB
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2020 VZN č. 22019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 11.12 MB
VZN č. 1/2019 o podmienkach prijatia dieťaťa do MŠ,... 02.07.2019 VZN č. 12019 - 4.23 MB
VZN č. 4/2018 Zriaďovacia listina DHZ obce Rudník a Štatút DHZ obce Rudník 11.12.2018