Rozhodnutie o vyhlásení volieb


 R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky v y k o n a j ú v sobotu 30. septembra 2023 a u r č u j e m 1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023, 2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023, 3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.

 

Boris Kollár v. r.

351_2019 - 187.02 kB