Oznámenie o začatí prerokovania a Žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č. 3

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie kraja, podľa §22, v súlade s §30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), Vám oznamuje, že dňom 26.7.2017 začína prerokovanie : Návrhu "Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu, veľkého územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK) a žiada Vás o vydanie stanoviska."

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 9.8.2017 | Zobrazené: 1150
Nastavenia cookies