Novinky

Tanečná zábava 13.08.2022 - Pohostinstvo Rudník
10.8.2022

Tanečná zábava 13.08.2022 - Pohostinstvo Rudník

Pohostinstvo Rudník Vás srdečne pozýva na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 13.08.2022 v sobotu o 17,00 hod. O zábavu sa postará MIRO BAND.


9.8.2022

Záverečné stanovisko - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojenís § 55 písm. a) zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“),
vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4
zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu.
Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvojaverejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 5. augusta 2022.
Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 14 ods. 5 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zverejnili v celom rozsahu záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým. Ak nie je možné zverejniť na úradnej
tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.
Príloha:
- záverečné stanovisko OU-TN-OSZP1-2022/001273 z posúdenia vplyvov strategického dokumentu „Plán rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“.


4.8.2022

Vývoz plastov v pondelok 8. augusta !!!

Oznamujeme občanov, že vývoz plastov a tetrapakov sa z dôvodu čerpania dovolenky uskutoční v našej obci už v pondelok 8. augusta.


3.8.2022

Upozornenie !

Upozorňujeme občanov, že v susednej obci Poriadie sa vyskytla skupina pofidérnych ľudí, ktorí chodia na vozidle s ŠPZ okresu Malacky a ponúkajú asfaltovanie. Žiadame občanov o obozretnosť a o to, aby si firmu vždy overili skôr, ako si u nej takéto práce objednajú.


Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.08.2022
20.7.2022

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.08.2022

V Obci Rudník bude dňa 12.08.2022 v čase od 8,00 hod. - 11,0 hod. prerušená distribúcia elektriny :
- Loka U Feriancov
- Loka U Porubských
- Rudník č. 19
- Rudník č. 24
- Rudník č. 379, 380, 381, 382
- Rudník od č. 4 - 97, od 344 - 427 celá dolná časť obce


13.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste n/V v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 14.7.2022, 8:00 hod. do odvolania.


13.7.2022

VÝZVA na udržiavanie poľnohospodárskej pôdy

Obec Rudník upozorňuje vlastníkov a nájomcov poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávnaté porasty) na dodržiavanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 3, ods. 1 písm. b) je každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Obec Rudník vyzýva vlastníkov a nájomcov pozemkov s poľnohospodárskou pôdou na odstránenie zaburinených pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Rudník. Uvedené pozemky je potrebné vyčistiť do 30.9. 2022.


8.7.2022

Upozornenie pre občanov Obce Rudník

Upozorňujeme občanov, že vypúšťanie odpadových vôd do zákop je zakázané a občania sú povinní vodu zo žúmp likvidovať v zmysle § 36 ods. 4 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. prostredníctvom firiem, resp. osôb, ktoré majú na to oprávnenie a doklady o vývoze archivovať 2 roky, nakoľko v prípade kontroly zo strany obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sú povinní sa nimi na požiadanie preukázať.