Ochrana úrody pred požiarmi

 

Opatrenia k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi

 

  1. Zo strany vlastníkov (súkromne hospodáriaci roľníci a ostatné subjekty hospodáriace na pôde):
1.1. vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v rozsahu § 24 až 31 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
1.2. vykonať a dodržiavať opatrenia pri činnostiach spojených so zberom obilnín, s ich pozberovou úpravou a so skladovaním objemových krmovín podľa § 8 vyhlášky MV SR č. 121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii,
1.3. zabezpečiť splnenie a trvalé dodržiavanie požiadaviek ustanovených v § 2 až 14 vyhlášky MV SR č.300/1997 Z.z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva,
1.4. orientovať protipožiarne opatrenia pri činnostiach súvisiacich so zberom a uskladnením objemových krmovín predovšetkým na
1.4.1        dobrý technický stav zberových rezačiek s osobitným zreteľom najmä na vysokotlaké hadice hydrauliky,
1.4.2        vykonávanie pravidelnej kontroly a údržby zberovej techniky,
1.4.3        technický stav elektroinštalácie v skladoch objemových krmovín,
1.4.4        stavebné riešenie skladov, najmä pokiaľ ide o delenie objektu na požiarne úseky, únikové cesty, odstupové vzdialenosti, skladovanie horľavých látok v požiarne nebezpečnom priestore a podobne,
1.4.5        kompletnosť a akcieschopnosť požiarnych hydrantov, pripravenosť zdrojov vody na hasenie požiarov, akcieschopnosť hasiacich prístrojov,
1.5. orientovať protipožiarne opatrenia pri zbere obilia a venovať zvýšenú pozornosť najmä na pravidelnú kontrolu a údržbu zberovej techniky so zameraním na
1.5.1.      elektroinštaláciu ( akumulátor, alternátor, štartér, stav izolácie káblov a ich prechody cez ostré hrany konštrukcie stroja ),
1.5.2.      palivový systém ( jeho tesnosť a čistotu ),
1.5.3.      trecie plochy ( žacej lišty, mlátiaceho bubna, vytriasadiel a klinových remeňov ),
1.5.4.      čistotu motora a tesnosť výfukového potrubia,
1.5.5.      akcieschopnosť hasiacich prístrojov,
1.6. venovať zvýšenú pozornosť pozberovým linkám, najmä pokiaľ ide o
1.6.1        ich celkový technický stav,
1.6.2        technický stav elektroinštalácie,
1.6.3        vykonávanie pravidelnej kontroly a údržby technických a technologických zariadení,
1.7. venovať zvýšenú pozornosť pri zbere a uskladňovaní slamy najmä
1.7.1        celkovému technickému stavu traktorov, stohovačov, zberných návesov, pneumatických dopravníkov,
1.7.2        vykonávaniu pravidelnej kontroly a údržby strojov a zariadení na zber a uskladňovanie.
 
 
Bezpečnostné vzdialenosti na umiestnenie stohov:
1.Stohy nad 100 m3 sa musia umiestniť v bezpečnostnej vzdialenosti najmenej
a)        300 m od objektov, v ktorých sa vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny, ľahko zápalné látky alebo horľavé kvapaliny,
b)        100 m od ostatných objektov, skladov, lesa a od krajnej koľaje železničnej trate,
c)        60 m od verejnej komunikácie,
d)       50 m od okrajových budov súvislej zástavby obcí, činnej hranice skládky tuhých domových odpadov a od iného stohu,
e)        30 m od elektrického vedenia vysokého napätia.
2.Stohy do objemu 100 m3
a)          20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu,
b)          10 m od iného stohu.
 
 
Upozorňujeme na ďalšie dôležité skutočnosti:
- senom sa rozumie usušená pokosená zelená časť travín alebo ďateľovín, alebo ich zmesí s vlhkosťou najviac 16 %,
- pokosená zelená časť travín alebo ďateľovín, alebo ich zmesi s vlhkosťou nad 16 % sa nazýva uvädnutý krm, 
- v povalovom priestore možno skladovať najviac 3 000 m3 sena (usušených travín resp. ďateľovín),
 
- § 8 písm. c) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi – právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom. 
 
 
 

 

Nastavenia cookies