VZN č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov


 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 4/2008
ktorým sa určuje spôsob nakladania s nájomnými bytmi pre občanov
 
 
 
 
            Obecné zastupiteľstvo obce Rudník na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. a, a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so smernicou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov
 
 
 
vydáva
 
 
pre katastrálne územie obce Rudník
 
 
toto
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník
o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov
 
 
 
 
 
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Rudníku dňa: 16.12.2008
 
Vyhlásené vyvesením dňa: 16.12.2008
Zvesené dňa : 31.12.2008
 
Nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2009
 
 
 
 
 
 
 
V Rudníku dňa 16.12.2008
 
 
 
                                                                                              Bc. Jaroslav Ferianec
                                                                                                        starosta
 
 
 
 
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
 
 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len NB) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
 2. NB sú bytmi vo vlastníctve obce Rudník s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.
 3. Obec Rudník (ďalej len vlastník) zveruje NB do správy Obecného úradu Rudník č. 1 (ďalej len správca), ktorý bude vykonávať všetky úkony súvisiace so spravovaním a prevádzkou zvereného majetku, avšak rozhodovanie o nájomných vzťahoch prislúcha vlastníkovi.
 
 
Čl. 2
Režim nakladania so štandardnými nájomnými bytmi
 
 1. Štandardné nájomné byty sú určené pre žiadateľov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:
a)      Mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu1) neprevyšuje hranicu príjmu určenú Smernicou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu nájomných bytov.
b)      Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, vypočítaný ako súčet príjmov osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, je vyšší ako životné minimum vypočítané z príjmu za posledný   kalendárny   rok a ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá, zvýšený o výšku nájomného.
c)      Žiadatelia sú občanmi Slovenskej republiky
d)     Nie sú väčšinovými vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu, bytového alebo rodinného domu.
e)      Žiadateľ má deti do 6 rokov veku.
f)       Mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienky podľa bodu 1.
 
Čl. 3
Posudzovanie žiadostí
 

1. Podané žiadosti prerokuje komisia obecného zastupiteľstva zriadená k tomuto účelu na návrh starostu obce.

2. Komisia vyžiada a overí úplnosť nasledovných údajov predložených žiadateľom:

a)      meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich
b)      dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav
c)      čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorých bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu
 d)     potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku             dokladom zo Sociálnej poisťovne
e)      fotokópie rodných listov detí

1. Žiadatelia sú evidovaní na Obecnom úrade Rudník a žiadosti budú posudzované postupne ako boli doručené. V prípade, že bude na obecný úrad doručených poštou v jeden deň viac žiadostí, ich poradie určí žrebom komisia.

2. Komisia ako prvé prerokuje a odporučí obecnému zastupiteľstvu schváliť žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá v čl. 2 a čl. 3 tohto VZN.

3. Komisia môže rozhodnúť o prideľovaní bytov žrebom.

4.  Žiadateľ, ktorý nepredloží údaje a doklady podľa odseku 2, uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše, považuje sa za uspokojeného. Uspokojení žiadatelia sa           vyradia z evidencie žiadostí o NB.

5. Prideľovanie konkrétneho bytu sa bude robiť na základe vlastného výberu uchádzača, ktorému bol nájomný byt schválený obecným zastupiteľstvom, pričom uchádzači budú pozývaní na výber bytu v poradí v akom predložili svoju žiadosť o NB v súlade s poštovou knihou obecného úradu. Prvé pridelenie konkrétneho bytu sa môže vykonať žrebovaním, pričom výmena rovnocenného bytu pred podpisom prvej nájomnej zmluvy sa môže vykonať medzi nájomcami iba so súhlasom starostu obce.

6. Pokiaľ sa uchádzač o NB nedostaví na výber bytu v stanovenom čase, o výbere bytu rozhodne starosta obce.

 

Čl. 4
Nájomný vzťah
 

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 rokov s možnosťou predĺženia jej platnosti obecným zastupiteľstvom na návrh starostu obce o ďalšie 3 roky, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

2. Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe  uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol nájom schválený.
3. Nájomné za prvý mesiac nájmu sa uhradí vopred, najneskôr v okamihu podpisu nájomnej zmluvy. Výšku nájmu bytu stanoví správca v zmysle právnych predpisov.

4. Nájomné za NB sa uhrádza vždy 1 mesiac vopred vždy do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Nájomné sa skladá : z nájomného za bytové a nebytové priestory, príspevku do fondu opráv, úhrady režijných nákladov, príspevku na poistné, vodné a stočné,  elektrickú energiu spoločných priestorov. Prenajímateľ má právo výšku príspevkov každoročne upraviť o mieru inflácie vyhlásenej štatistickým úradom.

5.  V NB posudzovaných podľa tohto VZN nemožno:

a)      prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s nimi spoločnej domácnosti
b)      realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka
c)      realizovať výmeny bytov a prevod vlastníckych práv

6. Nájomca NB nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.

 7. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný vyprataním a vymaľovaním byt uvoľniť a odovzdať správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

8. V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu neodsťahuje, správca zabezpečí vypratanie NB na náklady predmetného nájomcu na miesto určené správcom.

 
Čl. 5
Priebeh nájmu
 
 1. Správca NB ustanoví po dohode s nájomcami ich samosprávu, ktorá správcovi zodpovedá za prevádzku spoločných priestorov.
 2. Ak sa správca NB nedohodne s nájomníkmi na samospráve, prevádzku a údržbu spoločných priestorov zabezpečí na náklady nájomníkov. O tieto náklady im primerane a rovnomerne zvýši nájom.
 3. Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy respektíve drobné stavby v NB bez súhlasu správcu. Prípadne vykonané stavebné úpravy zo strany nájomcu sa finančne medzi nájomcom a správcom nevyrovnajú.
 4. Nájomca nemôže NB prenajať tretej osobe(ám).
 5. Nájomca nemôže v NB vykonávať podnikateľskú činnosť bez súhlasu správcu NB.
 
Čl. 6
Zánik nájmu
 
            Nájom bytu zaniká:
 1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle čl. 4 ods. 1 tohto VZN predĺžená.
 2. Písomnou dohodou medzi správcom a nájomcom.
 3. Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená správcovi.
 4. Po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve a so súhlasom starostu obce písomnou výpoveďou nájmu správcom, ak nájomca:
           a)      nespĺňa podmienky uvedené v tomto VZN
           b)      hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil včas nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 1 mesiac
           c)      alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výhrade hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome
           d)     využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje   bezpečnosť                     alebo  porušuje dobré mravy v dome
           e)      neužíva byt bez vážnych dôvodov viac ako 1 mesiac
           f)       bez súhlasu vlastníka, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú na evidenčnom liste k tomuto bytu (do tohto sa nezaratávajú návštevy kratšie ako 15 dní)
 
 
          Nájom bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi.
 
 
Čl. 7
Osobitné ustanovenia
 
 1. Nájomníci schválení obecným zastupiteľstvom v zmysle čl. 3 musia do 15 dní od kladného stanoviska k žiadosti zložiť na účet obce vedený vo VÚB Myjava,  č. ú. 5426-182/0200, resp. v pokladni Obecného úradu Rudník finančnú čiastku vo výške:
a)         430,00  €  ( 12 954,18 Sk ) za jednoizbový byt
b)         860,00  €  ( 25 908,36 Sk ) za dvojizbový byt
c)      1 330,00  €  ( 40 067,58 Sk ) za trojizbový byt
ktorá bude použitá ako finančná záruka na splácanie nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu.
 1. Ak nájomný vzťah zanikne:
a)      v zmysle čl. 6 ods. 1, 2, 3 a 4b) vráti správca nájomníkovi čiastku, ktorá zostane po odpočítaní časti nájmu a úhrad za poškodenie bytu, do 30 dní od skončenia nájomného vzťahu.
b)      v zmysle čl. 6 ods. 4 písm. c), d), e), f) čiastka uvedená v čl. 7 ods. 1 bude riešená ako záloha na exekučný titul a po jej vyrovnaní bude rozdiel vrátený nájomcovi do 30 dní.
 1. Vlastník bytu po 30-tich rokoch od kolaudácie môže rozhodnúť v súlade s podmienkami ŠFRB a smernice MVRR SR č. 8/1999 v znení smernice č. 1/2001 o ďalšom naložení s bytom.
 
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
 
 1. Obec môže NB prenajať za účelom nájmu aj tomu žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v čl. 2 resp. čl. 3 len ak si to vyžaduje dôležitý záujem obce alebo štátu Slovenská republika. Posúdenie skutkového stavu vykoná obecné zastupiteľstvo schválením príslušného uznesenia na návrh komisie podľa čl. 3 ods. 1 tohto VZN.
 2. Obec Rudník zverejní zoznam nájomcov schválený obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli obce.
 3. Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy.
 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 4/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rudník dňa 16.12.2008 uznesením č. 104b/2008.
 5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 4/2008 nadobúda účinnosť 15-tim dňom od jeho zverejnenia vyvesením na úradnej tabuli, t.j. dňom 1.1.2009.
 6. Zmeny a doplnky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Rudník.
 
 
 Bc. Jaroslav Ferianec
starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 25.2.2009 | Zobrazené: 384
Nastavenia cookies