VZN č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov


 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach   a miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné odpady vydáva  pre územie obce Rudník toto
 
                                             

                                                                                                                   Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 3/2008

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v zmysle neskorších zmien a doplnkov
 
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní (ďalej len „miestne dane“) a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné odpady    (ďalej len  „miestny poplatok“)   na území obce Rudník
 
(2) Obec Rudník ukladá na svojom území tieto miestne dane:
      a/ daň z nehnuteľností,
      b/ daň za psa,
      c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
      d/ daň za ubytovanie,
      e/ daň za jadrové zariadenie.
 
(3) Obec Rudník (ďalej len „obec“) na svojom území ukladá miestny poplatok za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné odpady.
 
(4) Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, dane za psa a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.
 
 
Druhá časť
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
 
§ 2
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a/ daň z pozemkov,
b/ daň zo stavieb,
c/ daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
 
 
§ 3
Daň z pozemkov
(1)   Daňovníkom dane z pozemkov je ten, kto je uvedený v  § 5 zák. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a  drobné   stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
  
(2)   Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce v tomto členení:
 
cena pôdy
a)                  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,                         0,2124 €/m2 (6,39 Sk/m2)
b)                  trvalé trávne porasty                                                                   0,0478 €/m(1,44 Sk/m2)
c)                  záhrady,                                                                                            1,32 €/m2 (39,76 Sk/m2)
d)                 lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,                  0,33 €/m2 (9,94 Sk/m2)
e)                  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,    –
f)                   zastavané plochy a nádvoria,                                                1,32 €/m(39,76 Sk/m2)
g)                  stavebné pozemky                                                               13,27 €/m(399,77 Sk/m2)
h)                  ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                      1,32 €/m(39,76 Sk/m2)                      
 
 
(3) Základ dane z pozemkov sa vypočíta podľa   § 7 zákona o miestnych daniach. V  prípade že u lesného pozemku, na ktorých sú hospodárske lesy daňovník nedoloží hodnotu pozemku zistenej podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, obec určuje pre tento druh pozemku hodnotu 0,33 €/m2 (9,94 Sk/m2).
 
(4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady                                 0,41 % zo základu dane
 
b) trvalé trávne porasty                                                                         0,60 % zo základu dane,
 
c/ záhrady                                                                                              0,40 % zo základu dane,
 
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy                    0,25 % zo základu dane,
 
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske
využívané vodné plochy                                                                   0,25 % zo základu dane,
 
f/ zastavané plochy a nádvoria                                                      0,25 % zo základu dane,
 
g/ stavebné pozemky                                                                      0,51 % zo základu dane,
 
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov                        0,25 % zo základu dane.
 
 
 
§ 4
Daň zo stavieb
 
(1)   Daňovníkom dane zo stavieb je ten, ktorý je uvedený v  § 9 zákona o miestnych daniach.
 
(2)   Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Rudník, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
  
(3)   Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
 
(4)   Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
 
a)      stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby  0,332 €/m2  (0,0018 Sk/m2)
 
b)      stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej     poľnohospodárskej            produkcie a stavieb na administratívu  0,050 €/m2( 1,5063 Sk)
 
c)      stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, ktorých daňovník nemá v obci trvalý pobyt   0,332 €/m2 (10,0018 Sk/m2 )
 
d)     samostatne stojace garáže  0,050 €/m2(1,5063 Sk)
 
e)      priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu   0,830 €/m2 (25,004 Sk/m2)
 
f)       stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie   a administratívu  0,830 €/m2 ( 25,004 Sk/ m2)
 
g)      ostatné stavby              0,150 €/m2 ( 4,519 Sk/ m2)
 
(5)   Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,033 €/m2(0,994 Sk/m2)  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
 
 
§ 5
 Daň z bytov
(1)   Daňovníkom dane z bytov je ten, ktorý je uvedený v  § 13 zákona o miestnych daniach.
 
(2)   Predmetom dane z bytov v bytovom dome na území obce Rudník, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
 
(3)   Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
 
        a)      Ročná sadzba dane z bytov je 0,050 €/m2 (1,506 Sk/m2)za každý aj začatý m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
 

 
 
§ 6
Oslobodenie od dane
 
(1)   V obci Rudník sa od dane z pozemkov oslobodzujú tieto pozemky:
 
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma
     hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
 
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia   bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia, nadzemné časti zariadení na rozvod       vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 
c)      pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
 
d)     pozemky využívané školami a školskými zariadeniami,
 
e)      brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
 
f)       pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie a sú využívané pre duchovné účely v časti obce Hlavná ulica vymedzené parc.č. 22631 a 22632.
 
(2) V obci Rudník sa od dane zo stavieb a dane z bytov oslobodzujú tieto stavby:
 
a)      stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej     pomoci,
 
b)      stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú zriadené na podnikanie a sú využívané pre duchovné účely – stavba v časti obce Hlavná ulica so súp.č. 3.
 
c)      stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
 
d)     stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
 
e)      garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo využívané na ich dopravu,
 
(3) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane doloží
 
a)      podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) tohto nariadenia list vlastníctva,
  
b)      občan s ťažkým zdravotným postihnutím - preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
§ 7
Zníženie dane
 
(1)  Správca dane ustanovuje, že zníži daň na  0,050 €/m2 =  1,506 Sk/m2 :
 
a) u stavieb na bývanie a bytov podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov   starších ako 62 rokov , ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 
(2) Zníženie   dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na podanie daňového priznania v zmysle zákona a tohto VZN, pričom správcovi dane predloží   doklad preukazujúci nárok na zníženie dane.
 
(3)Doklad preukazujúci dôvod zníženia dane sa pre účely tohto VZN považuje napr: platný občiansky preukaza pod.
 
 
§ 8
Vznik a zánik daňovej povinnosti, daňové priznanie
 
(1)   Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo používanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
 
(2)   Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
 
(3)   Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
 
(4)   Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
 
(5)   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
 
       Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy, alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľnosti alebo zmena zníženia dane z nehnuteľnosti, zmenu vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľnosti podľa § 104 ods. 2 až 4.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.      Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania, spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníkov k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce osobne alebo poštou.
 
(6)   Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
 
(7)   Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.
 
 
§ 9
Vyrubenie a platenie dane
 
(8)   Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.
 
(9)   Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 31.mája, v ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná nasledovne:
 
a)      u daňovníka, ktorého daň nepresahuje  34,00 € (1.024,28 Sk) je daň splatná jednorázovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia,
b)      u daňovníka, ktorý prevádzkuje poľnohospodársku výrobu, je daň splatná v dvoch splátkach, a to 1. splátka vo výške 10% dane najneskôr do 31. mája a 90% dane do 31. októbra bežného roka,
c)      v ostatných prípadoch, ak výška dane presahuje 34,00 € (1.024,28 Sk), je daň splatná vo dvoch splátkach, a to prvá splátka vo výške 50% dane je splatná najneskôr do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia, druhá splátka vo výške 50% dane je splatná do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia,
   
(10) Daň do výšky 2,3 €(69,28 Sk) obec nebude vyrubovať ani vyberať.
 
 
 
 

T R E T I A  Č A S Ť

 
Daň za psa
 
§ 10
 
 

(1)    Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

 
(2)    Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
 
(3)    Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
 
(4)    Základom dane je počet psov.
 
(5)    Sadzba dane je 3,00 € (90,37 Sk) za jedného psa a kalendárny rok,        
 
(6)     v častiach obce U Michalcov(súp.č. 268 – 273), U Porubských(súp.č. 275- 280), Švancarova dolina(súp.č. 281-296), U Zmekov(súp.č. 297-305), U Blahov(súp.č. 306-315), U Skalských(súp.č. 316-320), U Jakubcov(súp.č. 321-325), U Mockov(súp.č. 326-337),U Jurášov(súp.č.338-340), Blatnica(súp.č. 262-267), Machlové(súp.č. 227-240), Vaďovské(súp.č. 241-253), Múdrych járok(súp.č. 254-260) a na samote Mlyn súp.č. 261 sa sadzba dane znižuje na  2,4 € (72,30 Sk) za jedného psa.
 
(7)    Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods.1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
 
(8)    Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 
(9)    Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane písomne, oznámenie musí obsahovať označenie vlastníka, resp. držiteľa
psa s menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, dátum
zániku daňovej povinnosti(predaj psa, uhynutie alebo jeho strata) najneskôr do 30 dní   odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
   
(10)   Písomné oznámenie o vzniku daňovej povinnosti sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka, resp. držiteľa psa s menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
 
(11)     Daň za psa obec po prvý krát vyrubí platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 
(12)    Spôsoby vyberania dane:
a)       v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b)       poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet obce
 
 
ŠTVRTÁ ČASŤ
 
Daň za užívanie verejného priestranstva
 
§ 11
 
(1)   Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Rudník, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
 
a) hlavné - štátne a všetky   vedľajšie miestne cestné komunikácie v celej svojej v dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
 
b) vybudované chodníky, príp. aj upravené plochy pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
 
(2)   Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Rudník sú pozemky parc.č. 22385/16, 25497/2, 25500, 25504, 25507, 25508/5 v k.ú. Rudník.
 
(3)   Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
 
(4)   Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
        a)  umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
        b)  umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
       c )  umiestnenie skládky,
       d ) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska,
 
 
 (5)   Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
 
(6)   Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.
 
(7)   Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33 € (9,94 Sk) za každý aj začatý mosobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
      Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,03 € (0,90 Sk) za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.
 
(8)   Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
 
(9)   Daňovník je povinný osobne   alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Rudníku - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, najneskôr však v deň, v    ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.
 
(10)     Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. už zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Rudníku skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.
 
(11)     Miestnu daň obec vyrubí platobným výmerom a splatnosť sa stanovuje nasledovne:
 
            a)      jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
 
            b)      pri užívaní verejného priestranstva po dobu najviac 30 dní pri ohlasovaní vzniku poplatkovej povinností na Obecnom úrade v Rudníku,
 
            c)      pri užívaní verejného priestranstva po dobu dlhšiu ako 30 dní mesačnými splátkami, pričom termín a spôsob splátok určí poverený zamestnanec správcu miestnej dane na Obecnom úrade v Rudníku    pri ohlásení         vzniku daňovej povinnosti daňovníkom.
 
 
 

P I A T A    Č A S Ť

 
Daň za ubytovanie
 
§ 12
 
(1)   Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení ( podľa § 30 ods.2 zákona č. 279/2001 Z.z.)
 
(2)   Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
 
(3)   Základom dane je počet prenocovaní.
   
(4)   Sadzba dane je 0,03 € (0,90 Sk) - bolo 1,-Sk  na osobu a prenocovanie.
 
(5)   Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
 
(6)   O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 25.2.2009 | Zobrazené: 525
Nastavenia cookies