Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - parc.č. 22385/51, parc.č. 22385/66

Obec Rudník v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v y h l a s u j e verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku. Predmet odpredaja : pozemok parc.č. 22385/51 a parc.č. 22385/66

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 27.8.2013 | Zobrazené: 297
Nastavenia cookies