Obchodná verejná súťaž - Spevnená plocha č. 3

Obec Rudník v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 48/2021 zo dňa 27.9.2021 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení na prenájom nehnuteľného majetku.

K stiahnutiu

Publikované: 11.10.2021 | Aktualizácia: 12.10.2021 | Zobrazené: 130
Nastavenia cookies