Záverečné stanovisko - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojenís § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 14 ods. 4 zákona EIA vám doručujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvojaverejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 5. augusta 2022. Príslušný orgán žiada dotknuté obce, aby podľa § 14 ods. 5 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia zverejnili v celom rozsahu záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Príloha: - záverečné stanovisko OU-TN-OSZP1-2022/001273 z posúdenia vplyvov strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“.