Zápisnica 5.1.2011

Z á p i s n i c a

 z  I. mimoriadneho zasadnutia

 Obecného zastupiteľstva v Rudníku

konaného dňa 5. januára 2011 o 18.00 hod.
 

 

  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
     Na úvod zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia a do návrhovej komisie schválilo Roman Fridrišek a Andrea Zmeková. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Štefan Duga a Miroslav Holota.
Jediným bodom programu bolo schválenie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na cezhraničný projekt, ktorý bude ďalej propagovať a šíriť myšlienky košikárstva v našej obci a v družobnej obci Ostrata a bude z neho financovaná propagácia a uvedenie košikárskeho cechu do činnosti a vzdelávanie košikárov formou kurzov rôznej náročnosti. Celý projekt bude trvať od 06/2011 do 04/2012. Vyvrcholením celého projektu bude výstava prác košikárov formou spoločenského podujatia.
     Naša obec sa na tomto projekte bude podieľať 5% z celkovej výšky oprávnených nákladov sumou 1.069,17 EUR
     Po krátkej diskusii, v ktorej sa členovia zastupiteľstva informovali na niektoré detaily projektu, bol návrh na uznesenie jednohlasne schválený tak, ako bol na hlasovanie predložený a mimoriadne zasadnutie OZ bolo ukončené.
 
 
Uznesenie č. 9/2011
 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje
a)      program mimoriadneho zasadnutia podľa prílohy č. 1
 
b)      návrhovú komisiu v zložení: Roman Fridrišek, Andrea Zmeková.
 
 

 

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---

 

Uznesenie č. 10/2011
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 

 

predloženie žiadosti o FP z OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR   2007- 2013 – Fondu mikroprojektov v rámci výzvy 04/FMP za účelom realizácie projektu „Inštitucionalizácia a aktivácia česko-slovenského cechu košikárskeho“
 
a)      v celkovej výške oprávnených nákladov 21 383,40 EUR
 
b)     zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o FP ;
 
c)      financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1 069,17 EUR
 
 

 

Hlasovalo za:       7 poslancov           hlasovali proti: ---                 zdržali sa hlasovania: ---
 
 
 
            Bc. Jaroslav Ferianec                                                            Monika Caltíková
                   starosta obce                                                                   zapisovateľka
 
 
Ing. Štefan Duga
Miroslav Holota
overovatelia zápisnice