Zápisnica 24.06.2010

 Z á p i s n i c a 

z XIII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku

konaného dňa 24. júna 2010 o 18,00 hod
 

 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
 
 1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 
a) starosta obce prečítal návrh programu XIII. mimoriadneho zasadnutia (príloha č. 2).    
     Členovia OZ navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa 24.júna 2010 schválili bezo zmien
  1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  2. Schválenie odpredaju pozemku Západoslovenskej energetike.
  (uznesenie č.196c/2010)
b) Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. MVDr. Martin Cibulka a Ing. Štefan 
     Duga
 

 

    (uznesenie č.196a/2010)
c) Za overovateľov zápisnice boli schválení Milan Štefík a Roman Fridrišek
 (uznesenie č.196b/2010)
 
  1. Schválenie odpredaju pozemku Západoslovenskej energetike.
      Starosta  obce objasnil prítomným, z akého dôvodu je potrebné schváliť energetikom odpredaj pozemku. Jedná sa o časť pozemku v lokalite Árendy o výmere cca 18 m2 a tento pozemok bude využitý pod stavbu trafostanice, ktorá je potrebná na zabezpečenie pokrytia odberu elektriny pre lokalitu „Árendy“. Elektrické vedenie v tejto lokalite bude podzemné, celú investíciu budú hradiť energetici zo svojich prostriedkov. V diskusii sa poslanci informovali na trasu budúceho vedenia. A nakoľko číslo schváleného uznesenia o odpredaji pozemku je potrebné doložiť k spísaniu zmluvy s energetikmi, bolo potrebné tento odpredaj schváliť na mimoriadnom zasadnutí. Nakoľko sa jedná o odpredaj obecného pozemku, tento predaj bolo potrebné schváliť podľa zákona o majetku obcí ako „prípad hodný osobitného zreteľa“, inak by obec musela postupovať v súlade s par. 9a odseky 1 až 7. Postup podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. o majetku obcí a odpredaj pozemku poslanci OZ jednohlasne schválili.
 
     Starosta obce záverom konštatoval, že program rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol prejednaný, uznesenia boli schválené a tým mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
 

 


                                             Uznesenie č. 196/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a)      návrhovú komisiu v zložení: p. MVDr. Martin Cibulka a Ing. Štefan Duga
b)      overovateľov zápisnice: Milan Štefík a Roman Fridrišek
c)      program rokovania:
  1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  2. Schválenie odpredaju pozemku Západoslovenskej energetike
 
Hlasovanie poslancov: ZA:   6                             PROTI:       –                 ZDRŽALI SA:  –
 
 

 

 

                                               Uznesenie č. 197/2010    
                                  
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:

a)      že odpredaj časti pozemku parc.č. 22390/21 – o celkovej výmere 2486 m2 – ostatná plocha v k.ú. Rudník je v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prípadom hodným osobitného zreteľa a prevod časti tohto pozemku nebude vykonaný podľa ustanovení § 9a odsekov 1 až 7 tohto zákona
 
 

 

Hlasovanie poslancov: ZA: 6                     PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –

 
b)      odpredaj časti pozemku parc.č. 22390/21 – o celkovej výmere 2486 m2 – ostatná plocha v k.ú. Rudník o výmere cca 18 m2za cenu 35,- EUR (slovom tridsaťpäť EUR) kupujúcemu - ZSE Distribúcii, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6.
 
 

 

Hlasovanie poslancov: ZA: 6                     PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –
 

 
 
 
          Bc. Jaroslav Ferianec                                                           Monika Caltíková
                starosta obce                                                                  zapisovateľka
 
 
 

                                                                 Milan Štefík
                                                            Roman Fridrišek
                                                       overovatelia zápisnice