Zápisnica 23.02.2010

Z á p i s n i c a
z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 23. februára 2010 o 17.00 hod
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
a) Obecné zastupiteľstvo schválilo program XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ)
    v Rudníku zo dňa 23. februára 2010 s nasledovnými bodmi:
1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  1. Kontrola uznesení
  2. Majetkové prevody
  3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009
  4. Návrh projektu „Priateľstvo, ktoré nepozná hranice“
6.      Interpelácie poslancov
      (uznesenie č.178a/2010)
b/ Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Roman Fridrišek a sl. Andrea Zmeková
    (uznesenie č.178b/2010)
c/ Za overovateľov zápisnice boli zvolení p.Miroslav Holota a Ing. Štefan Duga
 (uznesenie č.178c/2010)
 
2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení previedla hlavná kontrolórka p. Zuzana Malková. Boli kontrolované uznesenia:
z 8.9.2009
č. 145/2009 týkajúce sa zámeny pozemku Pavla Tomku - nie sú vysporiadané dedičské vzťahy
č. 146/2009 týkajúce sa kúpy častí pozemkov od MVDr. Martina Cibulku s manželkou - zatiaľ nie je vypracovaný geometrický plán
 
z mimoriadneho zasadnutia z 14.10.2009
č. 154/2009 týkajúce sa projektu „Priateľstvo, ktoré nepozná hranice“, ku ktorému sa vyjadril starosta obce, ktorý informoval, že projekt bol vyradený z pomedzi podaných, nakoľko spoluzúčastnená obec Ostrata nepredložila všetky prílohy, ktoré mali byť priložené. Starosta obce tiež informoval, že jedným z bodov programu dnešného zasadnutia je znovu predloženie tohto projektu.
č. 155/2009 týkajúce sa projektu „Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Rudník“, ku ktorému sa vyjadril starosta obce, ktorý oznámil, že projekt bol podaný, za 4-6 týždňov by sme sa mali dozvedieť, či je projekt schválený,
 
z 15.12.2009
č.166/2009 schvaľovalo program,  navrhovateľov komisie a overovateľov zápisnice
č.167/2009 bola zobratá na vedomie kontrola uznesení
č.168/2009 boli schvaľované predaje pozemkov, na ktoré boli vypracované kúpne zmluvy a prenájom pozemkov
č.169/2009, 170/2009, 171/2009 schvaľovali VZN platné od 1.1.2010
č.172/2009,173/2009,174/2009,175/2009 sú splnené
 
 
 
z 4.2.2010
č. 176/2010 schvaľovalo program,  navrhovateľov komisie a overovateľov zápisnice
č. 177/2010 týkajúce sa projektu „ Vzájomnou spoluprácou k ochrane vôd a životného prostredia“, ku ktorému sa vyjadril starosta obce, že projekt bol podaný, výsledok by sme sa mali dozvedieť nie skôr ako za 3 mesiace
 
V rámci rozpravy k tomuto bodu sa poslanec p. Fridrišek, informoval k uzneseniu č. 168b/2009, ako sa p. Štefan Sadloň rozhodol, či bude platiť nájom, alebo pozemok odkúpi? Starosta obce informoval, že pán Sadloň reagoval telefonicky, že nás navštívi, zatiaľ sa však nedostavil. Zo strany obecného úradu bude p. Sadloň nútený k tomu, aby nájom platil, alebo aby prestal s užívaním pozemkov. Do rozpravy sa už nikto ďalší nezapojil, kontrolu uznesení zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie (uznesenie č. 179/2010)
 
3. Majetkové prevody
Starosta obce prítomných informoval o doručených žiadostiach na obecný úrad:
a) p. Anna Sadloňová, bytom Vrbovce 163, 906 06 Vrbovce, žiada o prenájom priestorov v kultúrnom dome za účelom zriadenia kaderníctva – pánskeho, dámskeho, detského. Starosta prítomných informoval, že je možné prenajať miestnosť (izbu č. 1) o výmere 26,8 m2 s podružným meradlom vody. Starosta informoval, že na zasadaní obecnej rady bola dojednaná suma za prenájom 1,1 €/ m2/mesiac. Do diskusie sa zapojil poslanec.p. Fridrišek, ktorý sa informoval, ako bude nájomníčka hradiť energie, starosta obce odpovedal, že tieto jej budú vyúčtovávané obecným úradom. Obecné zastupiteľstvo prenájom miestnosti v navrhovanej sume za prenájom 1,1 €/ m2/mesiac schválilo. (uznesenie č. 180a/2010)
 
b) p. Eva Fajnorová, trvale bytom ul. Dr. Št. Osuského 324/10, 906 13 Brezová pod Bradlom, prechodne bytom Poriadie 296, 906 22 Poriadie, žiada o prenájom bytu v kultúrnom dome. Starosta obce informoval, že byt bol ponúknutý i žiadateľom o dvoj izbový byt v stavajúcom sa bytovom dome, avšak o ponúkaný byt nebol prejavený záujem. Starosta obce tiež informoval, že obecný úrad má záujem tento byt zrekonštruovať. V izbách je nutné vymeniť podlahu, v kúpeľke obkladačky, vo  WC obkladačky, dlažbu a misu, v kuchyni kuchynskú linku, obkladačky a namontovať sporák, ktorý obec vlastní z bývalých priestorov školskej jedálne z budovy školy Keďže iné priority obce nedovoľujú financovať celú rekonštrukciu bytu, po dohode so žiadateľkou a po odsúhlasení obecnou radou budúcej nájomníčke bola ponúknutá varianta, že časť materiálu zakúpi ona, pričom o tieto náklady sa jej poníži nájom. Výška nájmu bola obecnou radou navrhnutá na 1,37 €/m2/mesiac.
V rámci diskusie k tomuto bodu programu sa poslanec p. Fridrišek informoval na výmeru bytu, starosta obce ho informoval, že sa jedná o 32 m2 obytnej plochy, p. Fridrišek sa ďalej informoval, či deti žiadateľky sú zapísané v našej škole. Starosta obce informoval, že žiadateľka má dve deti, druháka a škôlkara, t. č. nie sú v našej škole zapísané. Do diskusie sa tiež zapojil poslanec p. Srnánek, ktorý upozornil na podmienku trvalého pobytu o ktorej bolo rozprávané na zasadnutí obecnej rady. Starosta obce objasnil, že t.č. žiadateľka nemá vysporiadané vlastnícke vzťahy s jej bývalým manželom, k trvalému pobytu bude možné sa u nej prihlásiť až po ich vysporiadaní. Preto obec zmluvu uzatvorí na 1 rok, pričom bude trvať na tom, aby sa nájomníčka v  priebehu roka 2010 prihlásila k trvalému pobytu na Obec Rudník. Po prihlásení sa k trvalému pobytu a  prihlásení aspoň jedného dieťaťa do tunajšej základnej školy jej bude zmluva predĺžená. Obecné zastupiteľstvo prenájom bytu v kultúrnom dome v navrhovanej sume za prenájom 1,37 €/ m2/mesiac schválilo. 
(uznesenie č. 180b/2010)
 
 
4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009
Hlavná kontrolórka p. Zuzana Malková predložila v písomnej podobe svoju správu o kontrolnej činnosti v II. polroku r. 2009 - správa priložená ako príloha č. 2. Do diskusie sa zapojil poslanec p. Srnánek, ktorého zaujímalo ako sa budú riešiť neplatiči daní. Starosta obce prítomných informoval, čo sa týka neplatičov DZN je vo viacerých prípadoch zriadené záložné právo na katastri ako zábezpeka. Vo väčšine prípadov sa jedná o neplatičov, ktorí sú poberateľmi sociálnych dávok, preto im nie je možné siahnuť na ich hotovosť, ktorú majú k dispozícii. Až sa bude blížiť čas premlčania, obec pristúpi k postúpeniu exekútorovi. Do otvorenej rozpravy sa zapojil prítomný občan p. Štefan Durec, ktorý reagoval, na tú časť správy, ktorá hovorila o nezaplatených daniach a apeloval, aby sa na neplatičov vyvíjal tlak k uhradeniu dlžných čiastok. K prekročeniu limitu v pokladni sa vyjadril starosta obce, ktorý objasnil, ako k tomuto javu prichádza. Je to v dôsledku doplnenia pokladne v čase výplat a následného príjmu z náhodných platieb v hotovosti, alebo tiež v čase, kedy sa má z pokladne platiť dodávka mäsa do školskej jedálne a následného príjmu z náhodných platieb v hotovosti. Peniaze, ktoré prekračovali určený pokladničný limit neboli odvedené na účet z dôvodu vyberania poplatkov za každú transakciu, ktorá sa na účte prevedie. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu o činnosti hlavnej kontrolórky na vedomie. (uznesenie č. 181/2010)     
 
5. Návrh projektu „Priateľstvo, ktoré nepozná hranice“
Starosta prítomných informoval, že sa jedná o projekt, ktorý bol schválený na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.10.2009, avšak z dôvodu nepredloženia nepovinnej prílohy, ktorú však predložila spoluzúčastnená obec Ostrata, projekt nebol prijatý. Jednalo sa o nájomnú zmluvu na pozemok, na ktorom má byť umiestnená informačná tabuľa. Zmluva mala byť spravená na 5 rokov od začiatku do ukončenia realizácie projektu, zmluva však bola podpísaná na 5 rokov od podpísania zmluvy. Vyhodnoteľom projektu sme boli informovaný, že po predložení nepovinnej prílohy, máme projekt opätovne predložiť a je možnosť, že nám tento projekt bude schválený, s 5% spolufinancovaním obcou z celkových oprávnených nákladov, t.j 1022,- €. Ide o projekt v ktorom ide o vzájomnú spoluprácu medzi našou obcou a obcou Ostrata spočívajúcej v spoločných športových aktivitách občanov , vzájomných návštev medzi obcami. V diskusii k tomuto bodu programu prehovoril p. Srnánek, ktorý doporučil spolufinancovanie schváliť. Obecné zastupiteľstvo spolufinancovanie projektu „ Priateľstvo ktoré nepozná hranice“ z fondu mikropojektov v oblasti Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov t.j. 1022,- € schválilo. (uznesenie č. 182/2010)    
 
6. Interpelácie poslancov
V tomto bode programu vystúpili poslanci s nasledovnými problémami v obci:
-p. Fridrišek, predniesol problém občanov 16 bytového domu, ktorí ho upozornili na občana, ktorého pes im znečisťuje prostredie exkrementami pred i pod bytovkou. Starosta obce sa vyjadril, že situáciu bude potrebné vyriešiť dohovorom nájomníkov priamo majiteľovi tohto psa. Obecný úrad by sa týmto problémom zaoberal, v prípade podania písomnej sťažnosti od obyvateľov 16 bytového domu.
 
- p. Srnánek sa informoval, kto by sa mal starať v zimnom období o chodníky pred rodinnými domami, nakoľko pred niektorými rodinnými domami tieto neboli vôbec odhádzané. Starosta obce oznámil, že chodník by mal očistiť občan, pred ktorého rodinným domom sa chodník nachádza. Poslanec Srnánek navrhol, aby sa táto povinnosť občanov v zimnom období pripomenula vyhlásením miestnym rozhlasom, poprípade aby sa im dali upozornenia do poštových schránok.
 
- p. Štefík sa informoval, či by nebolo možné na miestnej komunikácii do časti obce “u Porubských“ dať informačnú tabuľu, že táto nie je udržiavaná. Starosta obce oznámil, že takáto tabuľa tam v minulosti bola, ktorá odtiaľto zmizla. Zo spodnej strany je tabuľa zákaz vjazdu nad 3,5 t. Poslanec p. Štefík, tiež upozornil na dezolátny stav miestnej komunikácie do časti obce „Rubanice“.
 
- Ing. Duga upozornil na možnosť odloženia pozametaného posypového materiálu z okrajov miestnych komunikácii k autobusovej čakárni u Dugov, k ďalšiemu využitiu v budúcnosti.
 
- p. Srnánek sa informoval na prísediaceho na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom, ktorú v minulom volebnom období vykonával p. Orság č. d. 35, ktorý však túto funkciu už vykonávať nemieni, či by túto nevykonával p. Valachy č. d. 222. Starosta obce informoval, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti tento kandidát do úvahy neprichádza.
 
 
Uznesenie č. 178/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a/ program rokovania:
  1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  2. Kontrola uznesení
  3. Majetkové prevody
  4. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2009
  5. Návrh projektu „Partnerstvo, ktoré nepozná hranice“
  6. Interpelácie poslancov
 
b/ návrhovú komisiu v zložení: p. Roman Fridrišek a sl. Andrea Zmeková
 
c/ overovateľov zápisnice: p. Miroslav Holota a Ing. Štefan Duga
 
Hlasovanie poslancov: ZA:      7                    PROTI:      -                   ZDRŽALI SA:     -
 
 
Uznesenie č. 179/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie kontrolu uznesení.
 
Hlasovanie poslancov: ZA:      7                    PROTI:      -                   ZDRŽALI SA:     -
 
 
Uznesenie č. 180/2010
 
a) Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje prenájom priestoru v kultúrnom dome v Rudníku p. Anne Sadloňovej, bytom Vrbovce 163, 906 06 Vrbovce, k zriadeniu kaderníctva za cenu 1,1 €/ m2/mesiac.
 
b) Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje prenájom bytu v kultúrnom dome v Rudníku p. Eve Fajnorovej, trvale bytom ul. Dr. Št. Osuského 324/10, 906 13 Brezová pod Bradlom, prechodne bytom Poriadie 296, 906 22 Poriadie vo výške 1,37 €/m2/mesiac
 
Hlasovanie poslancov: ZA:      7                    PROTI:      -                   ZDRŽALI SA:     -
 
 
Uznesenie č. 181/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o činnosti za II. polrok 2009
 
Hlasovanie poslancov: ZA:      7                    PROTI:      -                   ZDRŽALI SA:     -
 
 
Uznesenie č. 182/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje spolufinancovanie projektu „ Priateľstvo ktoré nepozná hranice“ z fondu mikropojektov v oblasti Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 vo výške 5% celkových nákladov t.j. 1022,- €
 
Hlasovanie poslancov: ZA:      7                    PROTI:      -                   ZDRŽALI SA:     -
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
             Bc. Jaroslav Ferianec                                                           Viera Menšíková
                     starosta obce                                                                   zapisovateľka
 
 
 
 
       
                                                                  Miroslav Holota
                                                                Ing. Štefan Duga
                                                            overovatelia zápisnice