Zápisnica 08.06.2010

Z á p i s n i c a 

z XII. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku

konaného dňa 8. júna 2010 o 18,00 hod

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1, poslanec Ing. Duga sa dostavil neskoršie, počas prejednávania bodu 2 – Projekt zberný dvor

 

 1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

a) starosta obce prečítal návrh programu XII. mimoriadneho zasadnutia. Obecné zastupiteľstvo navrhovaný program XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa 8.júna 2010 schválilo  nasledovne:

  1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

  2. Projekt zberný dvor

 (uznesenie č.193a/2010)

b/ Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Milan Štefík a sl. Andrea Zmeková       

    (uznesenie č.193b/2010)

c/ Za overovateľov zápisnice boli schválení MVDr. Martin Cibulka a p. Roman Fridrišek

 (uznesenie č.193c/2010)

 

2. Projekt zberný dvor

Starosta obce prítomných informoval, že na poslednom zasadnutí OZ konaného dňa 18.5.2010, bolo schválené predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor Rudník“, nakoľko však v príprave projektu sa prišlo ešte na  ďalšie výdavky, pôvodne narátané výdavky vo výške 362 837,15 € sa po opätovnom nápočte zvýšili na sumu 383 317,15 €, čím sa zvýšilo i spolufinancovanie obce zo sumy 18 141,86 € na 19 165,86 € . V celkovej sume výdavkov projektu sú zohľadnené i projektové práce v projekčnej dokumentácii k stavebnému povoleniu. V diskusii k tomuto bodu sa nikto neprihlásil o slovo. Obecné zastupiteľstvo v súvislosti so zvýšením výdavkov v projekte najprv zrušilo uznesenie č. 191/2010 zo dňa 18.5.2010 (uznesenie č. 194/2010) a následne schválilo predloženie žiadosti o NFP v zvýšených čiastkach (uznesenie č. 195/2010)

 Starosta obce záverom konštatoval, že všetky body rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené a tým považoval mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva za skončené. Všetkým prítomným poďakoval za účasť.

 
Uznesenie č. 193/2010

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:

a/ program rokovania:

  1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

  2. Projekt zberný dvor

b/ návrhovú komisiu v zložení: Milan Štefík, Andrea Zmeková

c/ overovateľov zápisnice: MVDr. Martin Cibulka, Roman Fridrišek

 

Hlasovanie poslancov: ZA:   6                             PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –

Ing. Duga nehlasoval nebol ešte prítomný

 

Uznesenie č. 194/2010    

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku ruší uznesenie č. 191/2010

Hlasovanie poslancov: ZA:   7                             PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –Uznesenie č. 195/2010

Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:

a)predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu 

   s názvom „Zberný dvor Rudník

b)výšku celkových výdavkov na projekt:                                          383 317,15 EUR

c)výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt:                     383 317,15 EUR  

d)výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových

   oprávnených výdavkov:                                                                    19 165,86 EUR

e) spôsob financovania projektu                                                           vlastné zdroje

 

Hlasovanie poslancov: ZA:   7                             PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –

 

  

             Bc. Jaroslav Ferianec                                                           Viera Menšíková

                     starosta obce                                                                    zapisovateľka

 

 

 

                                                          MVDr. Martin Cibulka

                                                              Roman Fridrišek

                                                        overovatelia zápisnice