Zápisnica 05.08.2010

 

Z á p i s n i c a 

z XIV. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudníku
konaného dňa 5. augusta 2010 o 19,00 hod
 

 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1
 
 
 1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
 
a) starosta obce prečítal návrh programu XIV. mimoriadneho zasadnutia (príloha č. 2).    
     Členovia OZ navrhovaný program zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) v Rudníku zo dňa 5. augusta 2010 schválili bezo zmien
 

 

      1.   Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  
2.   Schválenie uznesenia o zmene - znížení sumy na spolufinancovanie projektu “ Zberný dvor “
  (uznesenie č.198c/2010)
b) Do návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení p. Peter Srnánek a p.Roman Fridrišek 
 

 

     (uznesenie č.198a/2010)
c) Za overovateľov zápisnice boli schválení p. MVDr. Martin Cibulka a p. Milan Štefík
 (uznesenie č.198b/2010)
 
  1. Schválenie  zníženia sumy na spolufinancovanie projektu “ Zberný dvor “
      Starosta  obce objasnil prítomným, že celková výška výdavkov na projekt „ Zberný dvor Rudník „ sa musí ponížiť z toho dôvodu, že z predloženej žiadosti  projektu bolo vyradené zariadenie - štiepkovač.
 
     Starosta obce záverom konštatoval, že program rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol prejednaný, uznesenia boli schválené a tým mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
 

 


Uznesenie č. 198/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje:
a)      návrhovú komisiu v zložení: p. Peter Srnánek a p. Roman Fridrišek
b)      overovateľov zápisnice: p. MVDr. Martin Cibulka a p. Milan Štefík
c)      program rokovania:
  1. Zahájenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
  2. Schválenie o zmene – znížení sumy na spolufinancovanie projektu “ Zberný dvor “
 
 
 

 

Hlasovanie poslancov: ZA:   5                             PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
 

 Uznesenie č. 199/2010    
                             
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku ruší uznesenie č. 195/2010.
 

Hlasovanie poslancov: ZA:  5                     PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
 
Uznesenie č. 200/2010
 
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku schvaľuje :
 
a)      predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-P04-10-1 za účelom realizácie projektu s názvom “ Zberný dvor Rudník “
 

 

b)     výšku celkových výdavkov na projekt :                                           369 331,75 EUR
 
c)      výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt :                   369 331,75 EUR
 
d)     výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových
 
        oprávnených výdavkov :                                                                   18 466,59 EUR
 

 

e)   spôsob financovania projektu                                                          vlastné zdroje
 
 
 

 

Hlasovanie poslancov: ZA: 5                     PROTI:       –                 ZDRŽALI SA: –
 
 
 
 
 
  
 
             Bc. Jaroslav Ferianec                                                  Lenka Foltýnová
                     starosta obce                                                       zapisovateľka
 
 
 
 
 
                                                                Milan Štefík
                                                         MVDr. Martin Cibulka
                                                        overovatelia zápisnice