Výzva na predloženie cenovej ponuky, Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA"