Verejná obchodná súťaž - parcela č. 25509/29

Obec Rudník v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 131/2012 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení na odpredaj nehnuteľného majetku.

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 18.12.2012 | Zobrazené: 295
Nastavenia cookies