Upozornenie pre občanov Obce Rudník

Upozorňujeme občanov, že vypúšťanie odpadových vôd do zákop je zakázané a občania sú povinní vodu zo žúmp likvidovať v zmysle § 36 ods. 4 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. prostredníctvom firiem, resp. osôb, ktoré majú na to oprávnenie a doklady o vývoze archivovať 2 roky, nakoľko v prípade kontroly zo strany obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sú povinní sa nimi na požiadanie preukázať.