Pozvánka dňa 25.8.2016

 

P o z v á n k a

 

 

     Starostka obce Rudník v súlade s § 12 a § 13 zák. č. 369/1990 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. augusta 2016 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Rudníku s nasledovným navrhovaným programom:

 

  1. Zahájenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Prejednanie žiadostí o prenájom nájomných obecných bytov
  4. Správa hlavného kontrolóra obce
  5. Rôzne
  6. Interpelácie poslancov
  7. Záver

 

 

Rudník, 19. augusta 2016 

 

 

                                                                                                Monika Caltíková, v.r.

                                                                                                       starostka obce

 

 

 

K stiahnutiu