PETÍCIA za NsP Myjava

 Kategorizácia nemocníc 

a jej možné dopady na Nemocnicu s poliklinikou v Myjave

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete kategorizovaných nemocníc a 30. 12. 2022 zverejnilo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. V rámci tohto zoznamu bola zaradená Nemocnica s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava do I. úrovne nemocníc. Združenie miest a obcí myjavského regiónu na svojom zasadnutí dňa 24. januára 2023 rokovalo o vážnosti situácie a o možných dopadoch novej kategorizácie nemocníc na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov okresu Myjava a okolitých obcí. Na tomto rokovaní starostovia a primátori myjavského okresu prijali uznesenie, na základe ktorého budú žiadať zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava do vyššej - teda do druhej úrovne nemocníc, pre zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a pre zachovania doterajšieho rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava do II. úrovne nemocníc vytvára predpoklady na poskytovanie akútnej aj plánovanej zdravotnej starostlivosti v doterajšom rozsahu. V prípade obmedzenia poskytovania zdravotnej starostlivosti by museli i naši občania dochádzať do nemocníc, ktoré sú ťažšie dostupné – cesta do nemocnice v Trenčíne pre občanov našej obce znamená vzdialenosť 49 km a cesta autobusom trvá približne jeden a pol hodinu, autom cca 45 min., do nemocnice v Skalici vzdialenosť 65 km a cestu autobusom v priemere dve hodiny, autom cca 50 min. Jedine pri zaradení NsP Myjava do II. úrovne nemocníc budú dodržané zákonné podmienky dostupnosti zdravotnej starostlivosti a času dojazdu do nemocnice.

Svoju podporu Nemocnici s poliklinikou v Myjave môžete vyjadriť formou podpisu regionálnej petície i na Obecnom úrade v Rudníku a v oboch maloobchodných predajniach v našej obci.