Oznámenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku

Obec Rudník ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku zverejnenej dňa 27.8.2013 na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 183/2013 zo dňa 22.8.2013, týmto v súlade s ustanovením čl. 6, bod 6.15 súťažných podkladov o z n a m u j e, že úspešným uchádzačom obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku pozemkov parc. č. 22385/51 - ostatná plocha o výmere 800 m2 a parc. č. 22385/66 - orná pôda o výmere 609 m2, v katastrálnom území Rudník zapísaných na LV č. 836 určených na výstavbu rodinného domu, ku ktorým má obec vlastnícke právo, je : Ján Michalec, bytom 916 14 Hrašné, Hrašné č. 296

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 30.9.2013 | Zobrazené: 325
Nastavenia cookies