Oznámenie - Obchodná verejná súťaž - pozemok registra C KN parcela č. 22385/24

202403181452460.oznamenie-obchodnej-verejnej-sutaze

Obec Rudník, 906 23 Rudník č. 1, IČO: 00309958 v zmysle § 9a) ods. 3 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 15a/2024, č. 15b/2024, č. 16a/2024 a č. 16b/2024 zo dňa 4. marca 2024 o z n a m u j e svoj zámer a spôsob prevodu vlastníctva majetku obce – odpredať obecný majetok „Obchodnou verejnou súťažou“ – nehnuteľnosť pozemok registra C KN parcelu č. 22385/24 - orná pôda o výmere 809 m2, zapísanú na liste vlastníctva č. 836, v katastrálnom území Rudník, ktorej vlastníkom je v podiele 1/1 obec Rudník.

K stiahnutiu

Publikované: 18.3.2024 | Aktualizácia: 19.3.2024 | Zobrazené: 132
Nastavenia cookies