OZNAM - Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Rudník

Materská škola Rudník

O Z N A M

o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

Riaditeľka materskej školy, Rudník 2 oznamuje, že v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s vyhláškou ministerstva školstva č. 541/2021 a v súlade

s VZN obce Rudník č.5/2022, že prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí do

 

materskej školy bude v období

 

od 1.5.2024 do 31. 5. 2024, v čase od 7,00 hod. do 15,30hod.

 

Rodičia si môžu v uvedenom čase prísť do materskej školy pre žiadosť, alebo si ju nájdu na

 

internetovej stránke obce Rudník.

 

Termíny vydávania a prijímania žiadostí od 1.5. 2024 do 31. 5. 2024

 

v čase od 7,00 hod do 15,30 hod

 

Žiadosť je doručená do materskej školy vypísaná, podpísaná oboma zákonnými zástupcami - otec i

matka, potvrdená detským lekárom. ( V žiadosti je nutné uviesť , či je dieťa očkované/neočkované

podľa poradne podľa § 24 ods. 7 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)). Ak ide o dieťa so

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží i vyjadrenie príslušného

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Termín vydania rozhodnutí: Riaditeľka vydá rozhodnutie do 30.6.2024

Miesto vydávania rozhodnutí – Materská škola Rudník č. 2.

 

Podmienky prijímania detí do MŠ Rudník.

 

Kapacita materskej školy je 32 detí vo veku od troch do šesť rokov.

Kritéria prijímania detí sú vo VZN č.5/2022 obce Rudník. /www.rudnik.sk/

 

Magdaléna Omastová

riaditeľka MŠ

K stiahnutiu

Publikované: 17.4.2024 | Aktualizácia: 17.4.2024 | Zobrazené: 77
Nastavenia cookies