Oznam o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

 

O Z N A M o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

 

 Riaditeľka materskej školy, Rudník 2 oznamuje, že v zmysle § 59 a § 59 písm. a) ods. 1-5 zákona NR SR 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 438/2020 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., a v súlade s VZN obce Rudník č.1/2019, že prijímanie žiadostí na predprimárne i povinné predprimárne vzdelávanie detí do materskej školy bude v období: od 1.5.2021 do 31. 5. 2021, v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. Rodičia si môžu v uvedenom čase prísť do materskej školy pre žiadosť, alebo si ju nájdu na internetovej stránke obce Rudník, v sekcii Materská škola – Prijímanie na predprimárne vzdelávanie do MŠ – Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2021. Termín vydávania a prijímania žiadostí od 1.5. 2021 do 31. 5. 2021 v čase od 7,00 hod do 15,30 hod.  Žiadosť je doručená do materskej školy vypísaná, podpísaná oboma zákonnými zástupcami - otec i matka, potvrdená detským lekárom. (V žiadosti je nutné uviesť , či je dieťa očkované/neočkované podľa poradne podľa § 24 ods. 7 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží i vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Termín vydania rozhodnutí: Riaditeľka vydá rozhodnutie do 15.6.2021

Miesto vydávania rozhodnutí – Materská škola Rudník č. 2.

Kapacita materskej školy je 31 detí vo veku od troch do šesť rokov.

Kritéria prijímania detí sú vo VZN č.1/2019 obce Rudník. /www.rudnik.sk/

Magdaléna Omastová, riaditeľka MŠ