OZNAM - Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností v obci Rudník (medzi obcou a súkromnými osobami)

 Obec Rudník oznamuje občanom, ktorí majú záujem vysporiadať časti nehnuteľností - pozemkov v súkromnom vlastníctve s obcou Rudník, že obec im ponúka možnosť vysporiadania nehnuteľností v zmysle  uznesení  č. 24A)/20169 a č. 24B)/2019 schválených obecným zastupiteľstvom na III. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rudníku dňa 27.06.2019.

 

Uznesenie č. 24/2019

 Obecné zastupiteľstvo v Rudníku:

A) schvaľuje zámer obce majetkovoprávne vysporiadať časti nehnuteľností vo vlastníctve súkromných osôb (fyzických a právnických) nachádzajúce sa pod existujúcimi stvbami miestnych komunikácií a chodníkov. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu bude znášať obec Rudník. Majetkovprávne vysporiadať časti nehnuteľností vo vlastníctve obce Rudník pod existujúcimi stavbami rodinných domov vrátane priľahlých plôch k týmto nehnuteľnostiam. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu bude znášať žiadateľ. Bližšie podmienky vysporiadania pozemkov budú schválené pri prerokovávaní a schvaľovaní jednotlivých majetkových prevodov.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová

hlasovali proti: -

zdržali sa hlasovania: -

 

B) schvaľuje jednotnú cenu 2,00 Eur/m2 vysporúdavaných nehnuteľností pri ich predaji i pri kúpe prerokovanej a schválenej v termíne do 30.9.2022.

hlasovali za: MVDr. Martin Cibulka, Jaroslav Dinžík, Ing. Štefan Duga, Roman Fridrišek, Ing. Pavol Konečný, Peter Srnánek, Jana Zemanová

hlasovali proti: -

zdržali sa hlasovania: -