OPATRENIA K VYKUROVACIEMU OBDOBIU

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. „Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok Vás a Vašich blízkych.“ Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov od systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy. Aby sme predchádzali požiarom v domácnostiach, chceme Vás upozorniť, ako požiaru predísť. Najčastejším problémom je nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola do horľavých nádob Hasiči Vám predkladajú niekoľko dobre mienených rád: - neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru, - nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh, - inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu, - dbajte, aby vykurovacie telesá (pece, sporáky) boli umiestnené na dostatočne veľkej nehorľavej podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov, - popol z vykurovacích telies vysýpajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, - venujte náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam, - adventný veniec, vianočný stromček a sviečky patria k zimnému obdobiu, avšak častokrát sú práve oni dôvodom vzniku požiaru od zapálených sviečok. Preto nikdy nenechávajte zapálené sviečky na adventnom venci či vianočnom stromčeku bez dozoru. - dbajte, aby neboli ponechané v prevádzke spotrebiče, ktorých technické parametre vyžadujú trvalý dozor. Ide o tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie – rychlovarné kanvice, elektrické ohrievače... - dodržiavajte predpismi stanovené zásady skladovania a používania horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály. Len dôsledným dodržiavaním týchto zásad predídete vzniku požiaru vo vašich domácnostiach. V prípade otázok, neváhajte sa obrátiť na dobrovoľných hasičov v našej obci, ktorý sú pripravení vám poradiť. Prežite nadchádzajúce zimné vykurovacie obdobie spokojne v kruhu vašich rodín a bez obáv z požiarov.
Publikované: 21.12.2022 | Zobrazené: 42
Nastavenia cookies