Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - pozemok C KN parc. č. 22385/24 – orná pôda o výmere 809 m 2

Obec Rudník v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a písm. b) a § 9a ods. 3 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uzneseniami Obecného zastupiteľstva v Rudníku č. 15/2024 a č. 16/2024 48/2021 zo dňa 4.3.2024 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s § 281 a § 282 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku: pozemok C KN parc. č. 22385/24 – orná pôda o výmere 809 m 2 , nachádzajúca sa v katastrálnom území Rudník zapísaná na liste vlastníctva obce Rudník č. 836 v majetku obce Rudník v podiele 1/1.

K stiahnutiu

Publikované: 19.3.2024 | Aktualizácia: 19.3.2024 | Zobrazené: 246
Nastavenia cookies