Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník

Obec Rudník, Rudník 1, 906 23 Rudník Obec Rudník podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Základné informácie o projekte: Fond Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Program Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov Názov projektu Miestne komunikácie a parkové úpravy v obci Rudník Kód projektu 072TN130099 Hlavný cieľ projektu Rekonštrukciou miestnej komunikácie sa prispeje k zlepšeniu prepojenia dotknutej vidieckej oblasti na širšiu dopravnú sieť. Stručný opis projektu Projekt rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci, ktorej technický stav je v súčasnosti nevyhovujúci a zároveň z hľadiska obslužnosti dotknutého územia nedostatočný. Rekonštrukciu miestnej komunikácie bude realizovať dodávateľ vybraný v procese verejného obstarávania. Projekt okrem rekonštrukcie komunikácie zahŕňa i začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry a prvkov drobnej architektúry. Zazmluvnená výška NFP 93 518,98 Eur Hypertextový odkaz na webové sídlo poskytovateľa www.apa.sk

K stiahnutiu